فتحا...زاده: از 5 پرونده استقلال 2 پرونده مال من است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

علــي فتــحا...زاده، مديرعامل ســابق باشــگاه اســتقلال با ابراز خوشــحالي از برد آســيايي ايــن تيم ميگويــد: «از برد اســتقلال خوشحالم؛ هم اســتقلال تهران و هم اســتقلال خوزســتان اما لازم است هرچنــد با تاخير درباره مــواردي كه آقاي اسدي درهفته گذشته به آن اشاره كردند، توضيحاتي بدهم.»

فتــحا...زاده ادامــه داد: «عــدهاي سالهاســت بنده را به عنوان مدير بدهكار معرفــي ميكنند اما ماجــرا كاملا برعكس اســت و در ايــن زمينه حــرف خواهم زد. منظورم اهالي رســانه و مطبوعات نيستند. عوامل ديگري هســتند كــه جار و جنجال راه مياندازنــد امــا ديديد كه طبق ســند آقــاي اســدي، پرســپوليس 12 پرونده، تراكتورسازي ۷ پرونده و استقلال 5 پرونده باز در مجامع بينالمللي داشــت و اين من يا اســتقلال نبوديم كه بيشترين بدهي را داشتهايم اما بيشترين حمله در اين زمينه به بنده شده است.»

فتــحا...زاده درادامــه حرفهايــش ميگويد: «حملات به من تازگي ندارد زيرا وقتي يك نفر با دست خالي هفت قهرماني براي يك تيم در مدت 1۰ ســال ميآورد، كارنامه خوبي درست ميشود كه درخشش آن را به چشــم كور هم بيندازيد احساس نور ميكنــد. در واقع همه دســتاوردهاي مــن را ميخواســتند از بيــن ببرند. من زماني كــه از لندن مــدرك دكترا گرفتم، رفتند اسم دانشــگاه را عوض كردند و طي تماس با دانشــگاه جعلي گفتند من دكترا نگرفتهام. آنها بعدها هم عذرخواهي كردند و هم اشتباهشــان را اعلام كردند. سپس از آكادمي ملي آذربايجان فارغالتحصيل شدم؛ يعني يك دانشــگاه كاملا دولتي و پيشرو و مورد وثوق وزارت علوم ايران كه بعد از آن صدايي از آنها در نيامد. طي اين هفته خيلي تلفن داشتم. برخي شوكه شده بودند. كسي باور نميكرد پرسپوليس 12 پرونده داشته باشد؛ تازه در كنار آن حدود 12 پرونده ديگر را هم آقاي طاهري سرپرســت پرسپوليس رسيدگي كرده اســت. اما استقلال تنها 5 پرونده داشته كه فقط دو تا از اين پروندهها براي من بوده اســت. تازه پــول همين دو پرونده را هم گذاشته بودم ولي مردم مدام ميپرســند پس چرا از شما حرف ميزنند و از شــما حســاب ميخواهند؟ واقعا چرا به من طي ســالهاي اخيــر از همه طرف حمله شــد؟ چون فتحا...زاده باج نميدهد. در آينده كامل صحبت ميكنم و حتي يك كتاب مينويسم كه چه كساني اين ظلمها را كردنــد و چرا اين كارهــا را كردند. بنده 4۰۰ هزار دلار از فيفا براي تيم ملي و 2۰۰ هــزار دلار از AFC به دليل رســيدن به چهار تيم برتر آسيا گذاشته بودم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.