اميدهای منصوريان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

مدافع برزيلي اســتقلال شــب درخشــاني برابــر التعاون داشــت و در جدالهــاي رودررو موفــق بود. رابســون جانواريو همانند 6 مسابقه قبل داخلي و آســيايي دوشنبه شب هم براي اســتقلال مقابــل التعاون از ابتــدا بــازي كرد و بعــد از اينكه تيماش يــك بر صفر پيش افتاد برابر حملات مهاجمان نماينده عربســتان مقاومت داشــت و در نيمه اول روي دو صحنه كه ضربات آنها ميتوانست خطرساز شــود عكسالعمل مناسبي نشان داد.

با حضور رابسون و لئوناردو پادواني در قلب خط دفاع و البته ســيد مهدي رحمتــي درون دروازه اســتقلال كار حريفان بــراي گل زدن به تيم عليرضا منصوريان سخت شــده و علاوه بر آن آبيها روند مثبتي طي هفتههاي اخير كسب كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.