پول گرفتن در فوتبال سخت شده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز مير مطهريان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

اين فقط يك اعتصاب يك هفتهاي ساده نبود. بايد پاي درددل بازيكنان نفت بنشيني تا بداني چطور كارد به استخوان شان رسيده بود كه حاضر شدند تمرين نكنند و تا يكقدمي كنارهگيري از ليگ پيش بروند. ميلاد فخرالديني ميداند كه وعدههاي مهدي تاج هم مثل وعدههاي قبلي عملي نميشود اما براي آينده خودش و اجحاف نشدن به تيمهاي ديگر، مثل بقيه بازيكنان كوتاه آمده و حاضر شده كه تمريناتش را ادامه دهد. صحبتهاي ميلاد فخرالديني اما واقعيتهاي تلخي را بازگو ميكند كه نمايي از چهره امروز فوتبال است. بازيكناني كه مطالبات خود را دريافت نكردهاند و با مشكلات متعددي روبه رو هستند و در اين شرايط بدهيهاي مالياتي، دردسرهاي بيشتري براي شان به وجود آورده است.

در 10 روز اخيــر، با مشــكلات مختلفي دست و پنجه نرم كرده ايد. كمي براي مان از اتفاقات اخير نفت ميگويي؟

بازيكنان نفت در تصميمي جمعي تصميــم گرفته بودند كه تمرين نكنند و تمــام تيم به مدت يك هفته تمرينات را تحريم كرده بودند. تــا اينكه بعد از يك هفته، به فدراســيون رفتيم و در همين رابطه با آقاي تاج جلســهاي داشتيم. در اين جلســه تصميم گرفتيم براي اينكه در حق ســاير تيمها اجحاف نشــود، به تمرينات و مسابقهها ادامه دهيم. سه روز اســت تمرينات را دوباره شروع كردهايم و بــراي اينكه يك هفتــه تمرين نكردن جبران شود، حالا در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرين ميكنيم.

گفته بودي مهدي تاج قول داده مشــكلات را حل كند. واقعاً به اين وعدهها اميدي هست؟

نــه. آقاي تــاج گفــت پيگيري ميكنيــم اما بازيكنان نفــت فقط براي اينكه در حــق تيمهاي ديگــر اجحاف نشــود، تصميم گرفتهاند كــه دوباره به تمرينات برگردند.

جالب است كه نفت با همه اين مشــكلات، جايگاه خوبي در جدول دارد و نتايج خوبي ميگيرد.

تيم ما پتانسيل قهرماني در ليگ برتر را دارد. با توجــه به اينكه به فينال جام حذفي هم رســيده، شانس قهرماني جــام حذفي را هــم دارد. نقت واقعاً تيم خوبــي اســت و بازيكنهــاي باتجربه و جوانهاي خوب زيادي دارد. متأســفانه اما حمايتهاي لازم را از ما انجام ندادند.

بــه نظرت دليل اصلــي نتيجه گرفتنهــاي نفت، با وجــود اين مشكلات مالي چيست؟ در جايگاه پنجم جدول قرار بگيريم.

مشكل اصلي باشــگاه نفت در حال حاضر چيست؟ مگر نفت واگذار نشده؟

كســاني كه تيم را خريــده اند، منتظر هستند تا تيم به اسم شان بخورد و گفتهاند هروقت تيم به اســم آنها شود، نسبت به پرداخت مطالبات و هزينههاي تيم اقدام ميكنند.

اين فصل جز شما، چند باشگاه ديگر هم مشــكلات مالــي زيادي داشتند.

الان متأســفانه فوتبــال ايــران اينطور شــده. پول گرفتــن در فوتبال خيلي ســخت شده است. خود من 650 ميليون تومان از استقلال طلب دارم. اين فصــل هم كه حدود 600، 700 ميليون از نفت تهران طلب دارم. مشــكل اصلي اما اينجاســت كه ما با اينكه هيچ پولي نگرفته ايم، بايد ماليات پولهاي نگرفته را هم بپردازيم.

بازيكنان به خاطر اين بي پوليها با مشكلات حاد هم مواجه شده اند؟

تمام بازيكنان ما از كوچك و بزرگ مشــكل دارند. بدهيهاي مالياتي هم كه به همه مشكلات مالي اضافه شده است. به خاطر اين بدهيها، حساب حدود 90 درصد از بازيكنان بســته شده و ما فقط ميتوانيم از پول نقد استفاده كنيم. بايد توقيف شده باشد.

ماشــين محمــد قاضــي و چند بازيكــن ديگرمان را توقيــف كردهاند و اگر بدهيهاي مالياتي شــان را پرداخت نكنند، مصادره ميشود.

براي خودت هم چنين مشكلاتي پيش آمده؟

بله، حســاب من هــم مثل بقيه بازيكنان مســدود است و ممنوع الخروج شــده ام. هيچ كاري هم از دســت مان برنمي آيــد. در حال حاضر 345 ميليون تومان بايد ماليات پولي را بدهم كه اصلاً نگرفتــم. وقتي به اداره ماليات ميگوييم مــا هنوز ايــن پولهــا را نگرفتهايم كه بخواهيم مالياتــش را بدهيم، ميگويند بالاخره كه ميگيريد. حتي من از باشگاه اســتقلال و نفت نامه بردهام كه پولم را نگرفتهام اما باز هم قبول نميكنند.

ســخت اســت كه با همه اين مشكلات همچنان بتوانيد خوب بازي كنيد و خوب نتيجه بگيريد.

بيشــتر بازيكنان تيم ما حرفهاي فكر ميكنند. تمرين و تغذيه و استراحت مناســب دارند. اين فصل كه با مشكلات مالــي گذشــت، حداقل به فكــر آينده فوتبالي مان باشيم.

بعيد اســت اينها روي بازي تان مقابل پرســپوليس تأثير نداشــته باشد.

قطعــاً تأثير ميگذارد. با اين حال ما تلاش ميكنيم كه با تمرينات فشردهتر اين تأثير را به حداقل برسانيم. بازيكنان ما مثل هميشه با انگيزه بازي ميكنند و به همين دليل اطمينان دارم پرسپوليس روز سختي مقابل ما داشته باشد.

نظرت درباره پيروزي استقلال در دومين بازي آســيايياش مقابل التعاون چيست؟

به خاطر پيروزي اســتقلال خيلي خوشحالم. فكر ميكنم بازي به اين خاطر براي اســتقلال پرگل و راحت شــد كه اســتقلاليها خيلي زود گل اول را زدند. همين موضــوع اعتماد به نفس بازيكنان را بالا برد.

فكر ميكني استقلال بتواند از گروهش صعود كند؟

بله. به نظر من استقلال و الجزيره از اين گروه صعود ميكنند. جمعه 12/13/95، هفته بيســت و سوم شانزدهمين دوره ليگ برتر، ورزشگاه ثامن مشهد، ساعت: 15 داور: حسين زرگر كمكها: علی ميرزابيگی، رضا قيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.