خطر جدي در كمين فيناليستهاي حذفي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چند روز قبل بود كه كنفدراســيون فوتبال آســيا اســامي تيمهاي آسيايي كه بــه آنها مجوز حرفــهاي تعلق گرفته را اعلام كرد كــه در بين تيمهاي ايراني فقط اســتقلال، اســتقلال خوزســتان، پرســپوليس، ذوبآهن، گسترش فولاد و فولاد خوزستان توانســتند اين مجوز را دريافت كنند.

بــا توجــه بــه دســتورالعمل كنفدراسيون فوتبال آسيا مبني بر اينكه هر تيمي مجوز حرفهاي نداشــته باشد، نميتواند در ليگ قهرمانان آســيا حضور پيدا كند، ممكن اســت اين مساله براي نمايندگان ايران در سال بعد دردسرساز شود. تيمهاي ايراني براي دريافت مجوز حرفهاي در سال 2018 تا ارديبهشت ماه فرصــت دارند مدارك خــود را تكميل و ارسال كنند.

در اين شــرايط نگرانيهــا درباره تيمهايي كه شــانس كســب ســهميه آســيا را دارند اما مجوز حرفهاي ندارند، هرروز بيشــتر ميشــود. در اين بين هم تراكتورســازي و نفت تهــران دو تيمي هســتند كه در صورت كســب سهميه و تكميل نكردن مدارك خود، ميتوانند با مشــكلاتي جدي روبهرو شوند. تيمهاي تراكتورســازي و نفت تهران فيناليســت حذفي شدهاند و يكي از آنها جواز حضور در ليگ قهرمانان ســال بعد را به دست ميآورد. ايــن در حالي اســت كه هيچ يــك از اين دو تيم مجوز حرفهاي ندارند و اگــر اين مجوز را ســال آينده دريافت نكنند، نميتوانند در ليگ قهرمانان بازي كننــد. نگرانيها درباره اين دو باشــگاه اما در شــرايطي به اوج خود ميرسد كه تراكتورسازي با محروميتي كه از حضور در دو دوره نقــل و انتقالات دارد و نفت تهران با مشكلات شديد مالي، ميتوانند براي دريافــت مجوز حرفــهاي خود به دردســر بيفتند. بخصــوص كه همچنان طلبكاران اين باشگاه بابت مطالبات خود از اين باشــگاه به فيفا شكايت كردهاند و حجم اين شــكايتها در كنار محروميت تراكتور ميتواند روي نظر آنها براي صدور مجوز حرفــهاي اين باشــگاه تأثيرگذار باشــد. از ســوي ديگر هم باشگاه نفت تهران قرار دارد كــه هنوز تكليف انتقال اين باشگاه به طور كامل مشخص نشده و حتي اعضاي اين باشگاه نميدانند با چه كسي بهعنوان مالك طرف هستند. همين موضوع مشكلات زيادي براي نفتيها به وجــود آورده و قطعــاً ميتواند روي نظر كنفدراســيون فوتبال آســيا براي صدور مجــوز حرفهاي تأثيرگذار شــود. خيلي از باشــگاههاي ديگر نيز، چنين وضعيتي دارنــد و با يــك ســهلانگاري ميتواند زحمات يكساله آنها هدر برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.