عباسزاده: 90 دقيقه ناسزا شنيدم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ملوان بندرانزلي- فجر سپاسي شيراز)ورزشگاه تختي انزلي( ساعت 14:30 داور: تورج حق وردي كمكها: اميرمحمد داودزاده - مسلم رحيم خاني خيبر خرمآباد - نفت مسجدسليمان )ورزشگاه تختي خرم آباد( ساعت 14:30 داور: جواد رحيمزاده - حامد صفايي كمكها: اميد افخمي - پيام ساري اصلاني

مهاجم نساجي و بازيكن ســابق پرسپوليس در رويارويي با اهوازيها با پيراهن سرخ نساجي به زمين رفت كه همين امر منجر شد از سوي هواداران خوزســتاني از ابتداي مســابقه تا دقايق پاياني با توهين مواجه شود. محمد عباسزاده درباره توهينهاي برخي سكونشــينان ميگويد: «نميدانم به چه دليــل هواداران اســتقلال از دقيقه يك تا 90 توهينهاي بــد به خانوادهام كردند؟ شــايد به دليل پرسپوليسي بودنم! اما اين بازيهاي ليگ يك است و بازي استقلال و پرسپوليس نبود كه آنها اينطور رفتار كردند».

او مدعي اســت كه بعد از بازي تهديد شــده اســت: «با پايان بازي و رفتن به ســمت رختكن يكي، دو تا از هواداران با چاقو به سمت من آمدند و تهديدم كردند كه به كمك همتيميهايم از دست آنها نجات پيدا كردم و به رختكن رفتم. پس از آن نزديك به يكي، دو ساعت در رختكن حبس شديم تا امنيت ايجاد شــود و سوار اتوبوس شويم و به سمت فرودگاه برويم كه در زمان استقرارمان در اتوبوس باز هم هواداران استقلالي ما را با سنگ همراهي كردند و خدا را شــكر جان ســالم به در برديم. به پرسپوليسي بودنم افتخار ميكنم و حتي اگر با اســلحه هم تهديد شــوم باز هم طرفدار پرسپوليس و نساجي خواهم ماند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.