احمدي:خوشحالم كه روند شكستناپذيريمان را حفظ كرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميد احمــدي بازيكن مليپوش تيم فوتسال دبيري تبريز درباره پيروزي تيمش مقابل تيم فوتسال فرشآرا مشهد ميگويد: «بــازي كردن مقابل تيم فرشآرا ســختي خــودش را داشــت و از ســوي ديگر روند بازي اين تيــم عليالخصوص در نيمه دوم دفاعي بود.

در نيمــه اول ديدار بــا فرشآرا ما چنــدان عملكرد قابل قبولي نداشــتيم اما بــا صحبتهايي كه كادرفني در بين دو نيمــه انجام داد تمــام توانمان را در نيمه دوم به كار بســتيم و سعي كرديم كه بــا چنگ و دنــدان از ركورد خود و شكســت ناپذيري در تبريز، دفاع كنيم. البته خيلي دوست داشتيم كه با تفاضل گل بهتــر ديدار با فــرشآرا را به اتمام ميرسانديم اما به هرحال روند بهطوري رقم خورد كه فقط به كسب 3 امتياز اين ديدار فكر كرديم».

او با اين حال بــه قهرماني اميدوار اســت: «به هرحال ما تمام تلاشمان را در 2 بــازي باقي مانده انجام ميدهيم و سعي ميكنيم كه فقط به كسب 6 امتياز در 2 ديدار بسنده نكنيم، به قهرماني در ليگ برتــر هم اميدوار هســتيم و تمام تلاشمان را براي كسب اين عنوان انجام ميدهيم ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.