شيخويسي: اميدوارم شرمسار خانوادههايمان نشويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد شيخويسي دروازهبان استقلال خوزستان كه در بازي با الجزيره امارات دومين كلينشيت را به نام خود ثبت كرد و توانست يكي از بهترينهاي تيمش لقب بگيرد، در مورد پيروزي ارزشمند و مهمي كه مقابل حريف اماراتي خود در ابوظبي به دست آوردند، ميگويد: «بازي بســيار خوبي بود. بعد از گل زودهنگامي كه زديم توانســتيم برنامههايمان را اجرا كنيم. خيلي خوب و منطقي بازي كرديم. موقعيتهاي ديگري هم داشــتيم كه ميتوانســت به گل تبديل شــود اما اين اتفاق نيفتاد. به هر حال همين كه توانســتيم نود دقيقه از گل برتري كه وارد دروازه حريف كرديم دفاع كنيم مــا را به 3 امتياز شــيرين رساند.»

شيخويسي در رابطه با ثبت دومين كلينشــيت پياپي و 4،3 واكنش خوبي كه در بازي مقابل الجزيره امارات داشت، ادامــه ميدهد: «خدا را شــكر ميكنم. اينكه گلي در ايــن بازي دريافت نكردم بــه دفاع خوب تيمــي برميگردد كه از خط حمله تا دفاع همه در اين امر خوب عمل كردند. البته دو، سه موقعيــت خوب نبود بلكه يك موقعيت خوب را از حريف گرفتم و 2،3 توپ بعدي چندان جدي نبود.»

دروازهبان اســتقلال خوزســتان در مورد اينكه چقدر از راه صعــود به مرحله بعــد را طي كردند، ميگويــد: «هنوز هيچ چيز قطعي نشــده. چهار بازي ديگــر باقي مانده. بــازي بعدي خيلي حساس است اگر مقابل لخويا هم پيروز شويم صعودمان تا حدودي قطعي ميشــود. لخويا نشان داده چقدر تيم قوي است و الفتح هم در بازي با اين تيم نشان داد حرفهايي براي گفتن دارد.»

وحيد شيخويسي در مورد مشكلات مالي استقلال خوزستان هم توضيح ميدهد: «همه حرفها زده شده. مشكلات مالي همه را اذيت ميكند. اميدواريم اين مساله زودتر پيگيري شود. شب عيد نزديك است و همه بازيكنان خرج دارند.

اميدوارم زودتر به اين مســاله رســيدگي كنند تا در مقابل خانواده شرمسار نباشــيم. از هواداران كه براي ما دعا كردند تا به موفقيت برســيم ممنون هستم. اميدوارم اين پيروزي باعث شادي دل مردم شده باشد.»

با اين پيروزي فكر ميكنند ميتوانيد مثل فصل قبل شگفتيساز شويد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.