تماشاگران صنعتنفت باز هم محروم شدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كميته انضباطــي راي بازي صنعتنفت آبــادان و پديده مشــهد از هفته بيســت و دوم ليگ برتر را صــادر كرد. بازي صنعتنفت آبــادان و پديده مشــهد روز 29 بهمن ماه برگزار شــد كه در طي اين بازي از سوي تماشاگران آباداني تخلفاتي مبني بر فحاشــي به داور و سرمربي تيم خود رخ داد. اين تيم طبق بند 3 ماده 79 آييننامه انضباطي به دو جلسه محروميت از حضورتماشــاگران با توجه به ســوابق قبلي و پرداخت 200 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شــد. البتــه اين راي قابل تجديد نظر اســت. همچنين تيم صنعتنفــت آبادان به دليل پرتاب سنگ توسط تماشاگرانش بايد 100 ميليون ريال جريمه نقدي پرداخت كند كه اين راي قطعي اعلام شده. حكيم عدول يكي از اعضاي كادر فني تيــم صنعتنفت آبادان هم به خاطر ورود بــدون اجازه به زمين بازي با تذكر كتبي كميته انضباطي روبهرو شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.