خواب زمستاني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

از امتيــاز ميزبانياش هم نهايت بهــره را خواهد برد و به مرحله بعد خواهد رفت. اســتقلال خوزستان آنقدر شــگفتانگيز ليگ قهرمانان آسيا را شروع كرده كه اكنون تمام ايران تصور ميكنند كه شــايد، دوباره شگفتي تازهاي قرار اســت به دستان اين تيم رقم بخورد؛ نظير آنچه فصل پيش ديديم آن اتفــاق غيرقابل پيشبيني و بزرگ كه نتيجــهاش قهرماني تيمي بود كه به اندازه غولهاي ايران هم هزينه نكرده بود. قهرماني استقلال خوزستان اگر در ليگ قهرمانان آسيا هم تكرار شود، براي فوتبال آســيا هم همان پيامي را خواهد داشت كه فصل پيش براي فوتبال ايران داشــت. اينكه صرفا هزينه كردن دليلي بر كاميابي نيست. اينكه پول خوشبختي نميآورد و براي نيك بخت بودن بايد يكدل بود و بايد انگيزه را خميره وجود كرد. اســتقلال خوزستان دوباره قوه تحسينمان را برانگيخته اســت. آنها را مدح ميگوييم و انتظار ميكشــيم كه فوتبال خوزستان در مسيري قرار بگيرد كه پيشترها سپاهان قرار گرفته بود. يا ذوبآهن و حتي اســتقلال پايتخت كه تا نيمهنهايي اوج گرفته بودند. اســتقلال خوزستان مايههاي شگفتيســاز شدن در ليگ قهرمانان آســيا را دارد. آنها ميتوانند همه آســيا را مجذوب خود كننــد. با آن فوتبال پراحساسشــان. با آن از سر علاقه دويدنشان و با آن شــادابي نهفتهشان كه انگار همه آن مشقات و ســختيها و مرارتهاي مالــي را از ياد بردهاند و رفتهانــد در پيكارهاي فراميهني تيمي باشند قابل احترام و مايه فخر و مباهات ايرانيها... يك خواب چند دقيقهاي و اين همه سر و صدا؟ جواد خياباني اســت ديگر؛ تــكان خوردنش را هم ســوژه ميكنند، چه برسد به اينكه به وقت گزارش بازي خواب مانده باشد. شــايد هم اينگونه ميخواهد به صدا و ســيما اعلام بازنشســتگي كند كه حتــي اگر چنين نباشــد، او هر روز دارد با رفتارها و عملكردش به مرز بازنشستگي نزديك ميشود. حــال آنكه به نظر ميرســد صدا و ســيما دل جدايي از اين گزارشــگر قديمي را ندارد كه هر هفتــه او را براي گزارش فوتبال به ســاختمان جامجــم ميكشــانند؛ حتي اگر آقــا جواد در ماشين شخصي، در كمال آرامش خوابيده باشد. خيابانــي هم دل كندن از فوتبال را ياد نگرفته و شايد اين ما هســتيم كه همچنان بايد براي شــنيدن گزارشهاي او آمادگي داشته باشيم؛ حتي با صدايي خوابآلــود، يا حتي اگر دقايق ابتدايي بازي را در اتومبيلش خواب باشــد و ما ليورپول- لستر را با موزيك تماشا كنيم. جــواد خيابانــي بالاخره از راه رســيد و با يك عذرخواهــي و قطع موزيك شــنيدني، گزارش بازي را آغاز كرد. بازي كه 6 دقيقه ابتدايي آن با موزيك روي آنتن شــبكه ورزش رفته بود و بعد يك نفر آمد چنــد دقيقه به جاي خياباني گزارش كــرد. دقيقــه 11 بود كه گزارشــگر انتقادپذير صدا و ســيما سراســيمه و البته با يك عذرخواهي، ميكروفــن را تحويل گرفت و از خواب ماندنش در اتومبيل گفت. حرفــي كه خيليهــا ميگويند نبايــد به زبان مــيآورد و حــالا او اينطور خــودش را توجيه ميكنــد: «قبل از آن در شــبكه 3 براي بازي استقلال اجرا داشتم و بازي ليورپول هم با من بود. گفتم بين دو بازي در اينترنت بچرخم و درباره دو تيــم اطلاعات تكميلي بگيرم اما چشــمانم ســنگين شد. فكر كنم ساعت حدود 11 خوابم بــرد و دقيقا 11:33 بــود كه بيدار شــدم. از پاركينگ جلوي ســاختمان پخش تا استوديو دويدم كه 5 دقيقهاي طول كشيد. به خاطر اين تاخير بايــد عذرخواهي ميكردم كه كردم امــا چرا به خاطر راســتگوييام بايد مواخذه شوم؟ خيلي سخت بود روي آنتن دروغ بگويــم. چند دقيقه دير رســيدم و از اين بابت عذر ميخواهم. ميشد هيچ حرفي نزنم، ميشد بگويم تصادف كردهام اما انتخاب من اين بود كه واقعيت را بگويم و خوشــحالم كه روي آنتن با مردم صادق بودم.» بايد گفت آفرين به صداقت آقاجواد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.