نقل و انتقالات تاريخي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

فصل نقل و انتقالات ليــگ چين با ثبت ركوردي تاريخي و بينظير به پايان رسيد. ميگوييــم تاريخي چون بــراي 173 جابهجايي، 376 ميليون يورو هزينه شد. اســكار با 60 ميليون، اكسل ويتسل 20، پاتو 18، ايگالو 23، ايدي 12، كارلوس توس ‪/10 5‬و جاناتان سوريانو با 10 ميليون يورو بازيكنان سرشناسي بودند كه به ليگ چين رفتند. اين آخرين فصلي بود كه باشگاههاي چيني اجازه داشتند براي خريد بازيكــن خارجي اينقدر هزينه كنند. در نقل و انتقالات هبي فورتون 77 ميليون، تيانجين كوانجين 72 ميليون و شــانگهاي 67 ميليون بيشــترين هزينه را براي خريد بازيكن داشــتند. حــال آنكه گوانژو قهرمان كنوني ليــگ فوتبال چين تنها ‪/9 6‬ميليــون هزينه كرد و چنگلينگ ژانگ چيني را خريد. گرانترين بازيكن در اين فصل نقل و انتقالات هم چنگدونگ ژانگ بود كه ‪/20 4‬ميليون ارزش داشت. با وجود هزينههاي گزاف باشگاههاي چيني، تيمهاي اين كشور به جز گوانژو در ليگ قهرمانان آسيا موفق نبودند. درشــتترين تيترمان به نام كفاشــيان بود كه ميگفتند اگر وزارت ورزش مجــوز كار او را صــادر نكنــد، صلاحيتش بــراي حضور در انتخابات فدراسيون فوتبال تاييد نخواهد شد. مصاحبه پورعليگنجي را هم روي جلد برديم كه گفته بود بعد از مســي و نيمار، حالا نوبت او اســت كه پاسهاي بينظير ژاوي را به گل بنشاند. درگذشت اكبر دارســتاني مربي نفت، به تعويق افتادن بازگشــت روزبه چشمي به تمرين و دلجويي عبداللهي از سرپرســت پيشين استقلال هم ديگر خبرهاي يك سال پيش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.