جنجال ناتمام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به رفتارهاي جرارد پيكه در زمين كاري نداريم اما او در فضاي مجازي هميشه حاشيهساز بوده. پيكه كه همواره دوست داشته در مركز توجه رسانهها باشد، در واقع با 14 ميليون دنبالكننده در توئيتر به يكي از جنجاليترين فوتباليســتها در اين شبكه اجتماعي تبديل شــده اســت. كنايه او به آربلوا و گرانرو را كه هنوز فراموش نكردهايد؟ پيكه با ضميمه كردن هشــتگ «براي بالادســتيهايم» به توئيتي كه در تكــرار تصوير كارتوني يك جام خلاصه ميشــد، پس از قهرماني بيست و پنجم بارسا در لاليــگا كنايهاي به گرانرو و آربلوا زد. مدافع بارســا پيش از آن با دو بازيكن ســابق رئال درگيري لفظي و توئيتري داشــت و با اين توئيت در واقع پاســخ آنها را داده بــود. جنجال دوم را پيكه به بهانه محروميت چريشــف به پا كرد. وقتي مشــخص شد چريشف به علت محروميت نبايد رئال را همراهي ميكرده و كهكشــانيها به اين علت از كوپا دلري حذف شــدند، پيكه نشــانههايي از خنده و گريه را كنار هم نشاند و البته در پاسخ، اعتراضهاي بســياري را دريافت كرد. اشــتباهات داوري بازي الچه- رئال مادريد بهانهاي شــد براي پيكه تا بنويســد: «يك فيلم خندهدار در كانال پلاس تماشا ميكنم. خيلي خوب است كه اين موقع شب اين چيزها را پخش كنند.» تازهترين توئيت جنجالــي پيكه هم عليه رئال بود. بعــد از بازي رئال مادريد و ويارئال، جرارد پيكه مدعي شــد با اشــتباهات داوري 8 امتياز به نفع رئال محاســبه شــده كه اين ادعاي او هم جنجالهاي زيادي در چند روز اخير به همراه داشته و تيتر يك روزنامههاي اسپانيا شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.