پول خوشبختي نميآورد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

چه كســي تصور ميكرد رهاورد اســتقلال خوزســتان از دو بازي خارج از خانهاش 6 امتياز باشد؟ كي باورش ميشد كه سيروس پورموسوي بيتجربه با مشــتي بازيكن بيآوازه از دو بازي نخست در ليگ قهرمانان آسيا صاحب بيشــترين امتياز شــود؟ در مخيلهتان ميگنجيد كه ابوالفضل علايي زننده اولين گل آســيايي مردان كارون و اروند رود باشــد؟ حتي خوشبينترين هواداران خوزســتان غبار گرفته هم باورشــان نميشد كه اين تيم در ليگ قهرمانان آسيا چنان كند كه ديديم. استقلال خوزستان ابتدا الفتح عربستان را از ســد راه برداشت، بعد به الجزيره خورد. حريفي كه ميدانيم ثروتش به اندازه قيمت تمام فوتبال ايران است. تيمي كه بيشترين تعداد گل زده را در ليگ امارات دارد و تيمي كه بردنش براي نمايندههاي فوتبال ايران همواره آرزو بوده. اســتقلال خوزستان، اســتقلال بيادعا، استقلال بيپول اما فعل خواســتن را خوب صرف كرد و از دومين بازي هم 3 امتياز ديگر به دســت آورد تا بيگمان بهترين و عاليترين تيم ايراني در دو بازي نخســت باشــد. حالا تيم سيروس پورموسوي براي رسيدن به مرحله بعد تنها به شش امتياز ديگر نياز دارد چون آمارها ميگويد تيمي كه 12 تا 15 امتياز داشته باشد، بيگمان صعودش قطعي است. آري، اســتقلال خوزستان نيمي از راه را خيلي زود پيموده است. آنها فاصله آنچناني تا راهيابي به مرحله يكهشتم نهايي ندارند و ميدانيم كه اين آرزو همين روزها محقق خواهد شــد و تيم محبوب خطه قهرمانپرور خوزستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.