تاج: وزير ورزش هيچ اخطاری به فدراسيون و كيروش نداده است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مهدي تــاج روزهاي ســختي را در فدراسيون فوتبال سپري ميكند. او از يك طرف بايد حواسش به بيانيههاي كيروش باشــد و از طرف ديگر كارهاي فدراسيون فوتبال را مديريت كند.

تاج در خصوص اينكه گفته ميشــود بخشي از پولهاي فدراســيون آزاد شده است، اينطور حرف ميزند: «بله بخشي از پولها آزاد شده است. خوشحالم به اطلاع مردم برسانم كه بخشي از پولهاي بلوكه شده آزاد شده است. اميدوارم در فازهاي بعــدي و با تلاشهاي صــورت گرفته، از ســوي كميته بين الملــل و دكتر آصفي مشــاور بينالملل فدراســيون ادامه اين پول هم آزاد شــود. آنچه در مقطع كنوني ميتوانم بگويم اين است كه اين پول هنوز به طور كامل آزاد نشــده است و بخشي از آنها آزاد شده است.با اين وجود پيشبيني من اين اســت در سال 96، وضعيت خوب و مطلوبي براي فوتبال ما در پيش باشد.»

او در خصــوص اينكــه وزير ورزش و جوانان بــه اين فدراســيون اولتيماتوم داده اســت، ميگويد: «به هيچ عنوان اين موضوع را تاييــد نميكنم. هيچ فردي به فرد ديگري اولتيماتوم نداده اســت البته طبيعي اســت كه اينجانب با سرمربي تيم ملي مذاكرات متعــددي در خصوص تيم ملي انجام بدهم كه عندالزوم بســياري از ايــن مذاكرات هم به اطــلاع وزير محترم ورزش و جوانان و هيات رييسه فدراسيون رســيده اســت.اگر قرار باشــد به مطالب مطرح شــده در فضاي مجــازي و برخي اظهارات غير كارشناســي پاســخ بدهيم، 24 ســاعت هم براي فدراســيون فوتبال كم اســت و به صورت مداوم بايد پاسخگو باشــيم. همانطــور كه گفتم فدراســيون فوتبال بر استفاده از همه ظرفيتها جهت موفقيت تيم ملي تاكيــد دارد و الان هم مشكلات پيش آمده بين تيم ملي و برخي از باشگاهها با صبوري و مديريت حل شده اســت و به مصلحت فوتبال كشور نيست همســو با برخي اظهار نظراتي كه از ســر بي اطلاعي است يا اهداف خاصي را دنبال ميكنند رفتار كنيم. متاسفانه برخي افراد عادت دارنــد اظهارات غير كارشناســي درباره تيم ملي مطرح كنند.هر چقدر اين اظهارات كمتر شود بهتر و بهتر است.

فرامــوش نبايــد كرد كه ســال 96؛ ســال تيم ملي فوتبال است و از نخستين روزهاي ســال نو تيم ملي بــه خانههاي مردم ميرود. بنابراين اميدوارم همه دست به دست هم بدهند كه فضاي آرام و بدون تنش، براي تيم ملي كشــورمان به وجود بيايد.»

رييــس فدراســيون در بــاره اعلام دعوت 8 بازيكن پرســپوليس به تيم ملي حرفهايي دارد: «شــخصا در مصاحبهاي كــه مدتــي قبل و بعــد از مذاكــرات با سرمربي تيم ملي انجام شد براي چندين بار اعلام كردم مــلاك دعوت از بازيكنان نام باشگاههايشان نيست و مهم توانايي و شايســتگيهاي آنهاست. با كمي دقت در اين جمله مشــخص ميشود كه در ميان بازيكنان شايســته فوتبال كشــور حتما بازيكنان پرسپوليس هم حضور دارند. اين هم طبيعي اســت كه عادل فردوسيپور باهــوش و ذكاوت خود متوجه شــد كه مليپوشــان پرســپوليس مشــكلي براي همراهي تيم ملي ندارند. عزيزان ديگر در رســانههاي مكتوب و صدا و سيما هم اين بحــث را گمانه زني كرده بودند كه ظاهرا مشكلي براي مليپوشان پرسپوليس وجود ندارد.»

تاج اشــارهاي به شايعه مجدد حضور كيروش در آفريقــاي جنوبي دارد: «اين موضوع را قويــا تكذيب ميكنم، كارلوس كيروش با ايران قــرارداد دارد و تا پايان آن نيز به اين قرارداد پايبند اســت. انتظار من از رسانهها اين است به شايعاتي كه در اين رابطه منتشر ميشود توجه نكنند.»

او در پاســخ به اين ســوال كه تا چه زمانــي نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان آســيا بايد بــا حريفان عربســتاني خارج از ايــران بازي كننــد؟ ميگويد: «در اين رابطه رايزنيهاي خوبي انجام شــده است و شــايد اين دوره آخرين بــاري خواهد بــود كه در مرحلــه مقدماتــي و غيره با تيمهاي عربســتان همگروه ميشويم و تا 2 مــاه ديگر اين موضوع كاملا مشــخص خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.