نماد برج ميلاد بر سر بانوی چيني

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رقابتهــاي شــطرنج قهرمانــي بانوان جهان در تهران با يك شــگفتي بزرگ به پايان رســيد و تان شــونگي شــطرنجباز چيني قهرمان اين رقابتها شــد. شــطرنجباز كم نام و نشــاني كه هيچ آوازهاي ندارد و حتي عنوان استاد بينالمللي يا استاد بزرگي ندارد.

در رقابتهــاي تكميلــي فينــال شطرنج قهرماني جهان تان شونگي برابر آنا موزيچوك به برتري رسيد و قهرماني جهــان را از آن خود كرد. دو شــطرنج بــاز چهار ديدار اول خــود را در بخش استاندارد با تساوي به پايان رساندند اما در بخش ســريع در حالي تان قهرمان جهان شــد كــه موزيچــوك اوكرايني قهرمان حال حاضر شطرنج سريع است و در اين ديدارها عملكرد خوبي نداشت.

شــونگي پنجمين چيني است كه به عنوان قهرماني جهان رســيده است. اين بازي با حركت نمادين ژينوف شروع شد.

63 شــطرنج باز در ايــن رقابتها حضور داشــتند كه سه نماينده از ايران نيز در اين رقابتها شركت داشتند و هر ســه نماينده ايران در مرحله اول از دور رقابتها كنار رفتند.

تان: بدون آمادگي قهرمان شدم

تان شونگي شطرنجباز چيني پس از كســب عنوان قهرماني شطرنج بانوان جهان گفت: «اين مسابقه خيلي سخت بــود و من آرامش خودم را حفظ كردم. از نتيجه بسيار خوشحالم و اين بهترين تجربــه زندگي من در دوران ورزشــي بود.»

وي ادامه داد: «هيچ آمادهســازي خاصي براي اين رقابتها نداشتم چون درست قبل مسابقات سال نو چيني بود. بدون حمايتهاي مربيام نميتوانستم قهرمان شوم.»

وي در پاسخ به اين سوال كه كدام بازي در اين مســابقات برايتان سختتر بــود، گفــت: «آنــا اوشــنينا و هاريكا سختترين حريفانم بودند.»

تــان در خصــوص ايــران گفت: «ميخواهم مدتــي در ايران بمانم و در فرصتي كه دارم مناطق ديدني ايران را ببينم و از جاذبههاي ايران ديدن كنم».

ايليومژينوف: ايران يكي از بهترين ميزبانهاي تاريخ شطرنج بود

ايليومژينــوف رييس فدراســيون جهاني شــطرنج اعتقاد دارد كه ميزباني ايران يكي از بهتريــن ميزبانيهاي اين رشته بوده است.

ايليومژينوف بعد از مشخص شدن قهرمان شــطرنج جهان گفت: «اول از همه به تان بهخاطر قهرمانياش تبريك ميگويم و برايش بهترين آرزوها را دارم و اميدوارم همين مســاله باعث مشهور شدن شطرنج شود».

وي ادامــه داد: «از ايــران، دكتر روحانــي، وزارت ورزش و جوانــان و مهرداد پهلوان زاده و همه كساني كه از برگزاري اين مسابقات در ايران حمايت كردند بسيار متشكرم. اين ميزباني يكي از بهترين ميزبانيهاي تاريخ شــطرنج قهرماني جهان بــود. ميخواهم از همه مردمي كه از اين مسابقه حمايت كردند قدرداني كنــم. همچنين از دولت چين بهخاطر حمايت از اين رشــته ورزشي و كشورهاي پيشــتاز در شطرنج قدرداني ميكنم. شايد 20 ســال پيش چين از شطرنج چيزي نميدانست اما اكنون با ورود دولت و حمايت از رشــتههاي پايه مثل شطرنج، اين كشور به جايي رسيد كه چندين بار جام قهرماني را كســب كرد.» وي افزود: «مرحله بعدي شطرنج قهرماني زنان جهان كــه فعلا ميزباني آن مشــخص نيســت، بين ونجون جو قهرمان گرندپري و شونگي تان قهرمان اين دوره از شــطرنج زنان جهان برگزار ميشود.»

ژينوف ادامــه داد: «شــايد ايران دوباره بتواند با توجــه به تجربياتي كه دارد ميزبان اين رقابتها شود. مطمئنم ايران به زودي يك مسابقه بزرگ ديگر را ميزباني ميكنــد، همانطور كه ايران سابقه برگزاري شطرنج قهرماني مردان جهان در سال 2000 را داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.