سريال ملال آور با پايان باز

Iran Varzeshi - - صفحه اول - سعيد آقايي ‪Saeed Aghee‬

كارلوس كيروش ســوژه اصلي فوتبال ايران اســت. مردي كه يك سال اخير را در كشــمكش دايمي با فدراســيون فوتبال ايران گذرانده و درگيريهاي بي پايانش به نظر يك مخمصه بزرگ براي فدراســيوني محسوب ميشود كه انفعال و بي تفاوتي را سرلوحه كار خود قرار داده.

بي ترديد نام كيروش بيش از هر ســتاره و هر ســوژه ديگري در يك ســال اخير در ويترين رســانهها نشسته و روي جلد نشــريات خودنمايي كرده. او در يك ناسازگاري شــديد در يك سال اخير بيش از آنكه روي تيم ملي و برنامههاي پيش رو متمركز باشد و در كارزار دشــوار و پرپيــچ و خــم انتخابي جام جهاني به موفقيت تيمش بينديشــد، ســلولهاي خاكســتري مغزش را درگير مجادله با فدراســيوني كرده كه از نظر او توان مديريت فوتبال ايران و برآورده كردن بديهيترين و پيش پاافتادهترين خواســتههايش را هم ندارد. خواســتههايي كه او در مسير سنگلاخ حضور در جام جهاني 2018 روسيه به آنها نياز مبرمي دارد و در عصر فعلي با امكانات ماورايي ســاير تيمها به نظر يك شوخي بي مزه اســت اما به طرز كنايه آميزي اين شــوخي بي مــزه در جغرافياي فوتبال ايران حقيقت دارد. از همين رو بخش اعظمي از انرژي ســرمربي تيم ملي ايران در يك ســال اخير صرف اصطكاك دايمي با فدراسيون فوتبال شده و از سرمربي موفق و سابقا محبوب تيم ملي، تصوير يك مربي عصيانگر و عصبي ســاخته كه با همين تصوير محبوبيت خود را در بدنه جامعه ايران به حراج گذاشته.

در اين وانفســا و جنگ فرسايشــي كيروش با كارفرمايش، خبر پيشنهادهای ريز و درشت از سراسر دنيا براي كيروش نگران كننده است و دلشورهها را به اوج ميبرد. وقتي بــه تعبير آقاي ســرمربي تيم ملي، تلفن همراهش به طور مرتــب زنگ ميخورد و به او پيشنهادهای رنگارنگي ارائه ميشود، يك تناقض بي پايان و البته دلهرهآور نضج ميگيرد. اينكه ســرمربي تيم ملي ايران به طور مداوم زير آماج وسوســههاي جديدي است كه هر آن امكان دارد تيم ملي فوتبال ايران را در اين مقطع حســاس و كليدي بي فرمانده كند. پيشنهادهايي كه آخرين و شــايد جديترين آن از سوي تيم ملي آفريقاي جنوبي است كه يك دوره درخشان را با كيروش تجربه كرده و بر همين اساس به نظر بي ميل نيست آن را دوباره تكرار كند.

فارغ از اينكه اين پيشــنهادها تا چه انــدازه حقيقت دارند و چه مقدار از آن در دايره بازارگرمي طبقه بندي ميشــوند تا از آن طريق فدراســيون فوتبال ايران را تحت فشــار بگذارند، مهم ماهيت اين پيشنهادها و البته بي تفاوتي فدراسيون فوتبال است. اينكه واقعا چطور ممكن است سرمربي كه 5 سال رهبري يك تيم را بر عهده داشته و البته قراردادش تا پايان جام جهاني 2018 معتبر است، اينگونه مورد درخواست ساير تيمها باشد؟

عــرف جهاني اينگونه اســت كه معمولا بــه مربيان تحت قرارداد پيشــنهادي ارائه نميشــود اما اينكه چرا اين عرف در قبال كيروش رعايت نميشــود، يك علامت سوال بزرگ و مبهم اســت و اين گمانه را به اذهان متبادر ميكند كه شايد قرارداد كيروش به گونهاي تنظيم شده كه او محدوديتي در مذاكره با ساير تيمها و بررسي ساير پيشنهادها را نداشته باشد.

از ســوي ديگر بيتفاوتي فدراســيون فوتبال نيز در اين ماجرا بســيار ابهام برانگيز است. اينكه واقعا در فدراسيون فوتبال فردي پيدا نميشود كه در قبال اين پيشنهادهای رنگارنگ و يا تماسهاي گاه و بيگاه موضعگيري كرده و واكنش نشــان دهد؟ شــايد هم براي فدراســيون فوتبال جدايي كيروش اهميتي ندارد و آنها ترجيح ميدهند در سكوت و بي خبري از شر اين مربي بهانه گير و سلطه گر خلاص شوند؟

ســريال پيشنهادهای كيروش و البته سكوت فدراسيون به نظر يك سريال معمايي و كليشــهاي است، ســريالي كه انتهايش مشخص نيست و البته حوصله همه را سر برده؛ يك سريال ملال آور با پايان باز!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.