پرسپوليس مخالف است، كمال بي ميل

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

كمــال كاميابينيا از يكــي از تيمهاي چيني پيشــنهاد دارد، آن هم پيشــنهادي نجومي. اگر اين اتفاق بيفتد و كاميابينيا از پرســپوليس جدا شود، بدون شك بدترين خبر ممكن براي آنها خواهد بود. كاميابينيا نشان داده نبودش در پرسپوليس ميتواند باعث اختلال در كار تيمي پرسپوليس شــود. كافي است بازي شــهرآورد را به ياد بياوريم كه در نبود كاميابينيا، سرخپوشــان دچار مشكل شدند و نهايتاً هم به استقلال باختند. اين اتفاق در حالي قرار اســت بيفتد كه برانكو هنوز نتوانسته جانشين مناسبي براي كمال پيدا كند و حالا جدايي احتمالي اين بازيكن ميتواند پرســپوليس را براي فصل بعد دچار يك معضل بزرگ كند و مســاله جانشيني كاميابينيا ذهن برانكو را مدتها به خود مشــغول خواهد كرد. با توجه به اين شرايط، پرســپوليس بايد تمام تــلاش خود را بكند تا در چند ماه آتي شــرايط را بــراي تمديد قرارداد كمال آمــاده كند و اين بازيكــن را راضي به ماندن كند، در غير اين صورت، پرســپوليس براي فصل بعد به مشكل ميخورد؛ اگرچه پرسپوليس نشــان داده اين فصل بازيكن به فوتبال چين نميدهد و در ماجراي پيشــنهاد محمد انصاري اين نكته را ثابت كرد. از سوي ديگر كاميابينيا نيز با اين پيشنهاد چندان موافق نيست. سختي زندگي در چين هم ســبب ميشود يكي مثل كمال كه تازه پدر شده، به سختي از هيجان داشتن بالاترين شــانس براي قهرماني در ليگ براي اولين بار در يك دهه گذشته بگذرد و به چين برود.

2 ستاره سايپا 3 اخطاره شدند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.