اميري در پرسپوليس ميماند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

درخشش پرســپوليس در اين فصل سبب شده تا ستارههاي اين تيم زير ذرهبين باشگاههاي خارجي قرار بگيرند. با وجود اين پرسپوليس قصد فروش ستارههايش پيش از پايان فصل را ندارد و بازيكنان اين تيم، به پيشــنهادات چيني و عربي جواب منفي دادهاند. آخرين بازيكني كه زير نظر باشگاههايي آسيايي قرار گرفت، وحيد اميري بود. چند روز قبل يكي از رسانهها از پيشنهاد هنگفت براي وحيد اميري بازيكن مليپوش پرســپوليس خبر داد. اميري هم اعلام كرده هر پيشــنهادي كه باشــد به آن فكر نميكنيم چون براي همه ما موفقيت پرســپوليس مهم است. كمبود بازيكن پرسپوليس در نيمفصل دوم، باعث شده آنها به هيچ پيشنهادي براي بازيكنانشان روي خوش نشان ندهند.

پيشنهاد نافرجام چيني براي كاميابي نيا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.