رضاييان بخشيده ميشود؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

فشار آقاي معاون براي بازگشت رامين

جلســه انضباطي باشگاه پرســپوليس براي رامين رضاييان امروز برگزار ميشــود اما بعضي از مديران اين باشگاه در تلاش هستند تا با فشارهايي كه ميآورند زمينه بخشش او فراهم شود. مدير اقتصادي باشگاه و معاون و معتمد طاهري، در دبي در حالي كه هيچ كس از او نظري نخواســته بود در رختكن پرســپوليس عنوان ميكند كه علي عليپور مقصر اين ماجرا بوده نه رضاييان! اين در حالي اســت كه همه كساني كه اين درگيري را ديدند معتقد هستند مقصر اين بازيكن بوده. اين مدير در تلاش است با لابيهايي كه انجام ميدهد زمينه اخراج او را تغيير داده و حكم به كسر از قرارداد تغيير كند. اين در حالي است كه برانكو ايوانكوويچ حاضر به پذيرش اين بازيكن در تمرين نيست و آن هم به دليل رفتارهاي گذشته اين بازيكن است. در فصل جاري البته بسياري تصميمات به برانكو تحميل شــده از جمله بازگشت رضاييان، در حالي كه او تاكيد كرده بود در تيمش جايي براي او ندارد. با اين حال ممكن است بار ديگر يك تصميم جديد به سرمربي كروات تحميل شود!

جواب منفي به پيشنهاد عربي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.