به زلاتان ميگويم فوتبالیست محبوب من هستی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امیر اسدی ‪Amir Asadi‬

وقتي نوجوان بود الگوي خود را انتخاب كرد. دست گذاشت روي مهاجم نوك آن زمان بارسلونا و تیم ملي سوئد. زلاتان را پسنديد، چون سبك بازي اش را دوست داشت. همه بازيهاي او را ميديد و ميخواست روزي به سطح او برسد. آرزوي ملاقات با او را هم البته داشت. همیشه ميگفت يك روز مقابل زلاتان بازي ميكند. اين روز اما فرا رسید. روستوف در لیگ اروپا با قرعهاي سخت به نام منچستريونايتد مواجه شد. قرعهاي كه اين تیم، اين شهر و همه طرفدارانش را نگران كرده الا يك نفر. سردار آزمون كه حالا به آرزوي ديرينه اش رسیده. آرزويي كه در اين مصاحبه درباره اش صحبت ميكند.

بالاخــره بــه زلاتــان ابراهیموويچ رسیدي. آن هم با حدود دو سال تاخیر.

بله، بالاخره رسيدم. اين اتفاق بزرگي براي مناســت. هميشه دوست داشــتم مقابل زلاتان بازي كنم. قبلا موقعيتش را داشتماما قسمتنشد زلاتان را از نزديك ببينم و مقابل او بازي كنم.

حالا كــه آرزوي تو برآورده شــده چه حســي داري؟ خوشــحال، ناراحت يا مضطرب؟

حس فــوقالعادهاي دارم. نــه ناراحت، نه مضطرب، فقط خوشــحالم. زلاتان سالها الگوي من بــود. الان كه ميتوانــماز نزديك بازياش را ببينم جز خوشحالي هيچ حس ديگري ندارم. يعني استرس نداري؟

سردار هيچ وقت در فوتبال استرس ندارد. حتــي مقابــل بازيكنــان بــزرگ منچستريونايتد از جمله زلاتان؟

حتي مقابل ستارههاي اين تيم و مهاجمي بزرگبهنام زلاتان. آنها هم مثل مابازيكن هستند. از كره ديگري كه نيامده اند. فقط مستعد بوده اند، تمرينات مداوميانجام دادهاند وانرژي بســياري گذاشــتهاند تابهاين ســطحبرســند و تبديلبه ستارههاي بزرگ فوتبال جهان بشوند.

از چند سالگي زلاتان را بهعنوان الگو انتخاب كردي؟

وقتي نوجوان بودم. زلاتــان در آن مقطع براي بارســلونا بازي ميكرد. بازيهايش را ريز به ريز دنبال ميكردم. با توجه به پســتي كه داشتم، زلاتان را بهعنوان بهترين الگو براي خودم انتخاب كردم. سعي كردم از بازيهايش نكته بردارم و آن را در زمين اجرا كنم.

نوزدهم اســفند میزبــان زلاتان و منچســتر يونايتد هســتید. در ورزشگاه المپیكو روســتوف. زلاتــان را ببیني با او صحبت ميكني؟

بستگي به شــرايط دارد. دوست دارم او را ببينمامــا نميدانم آيا با هم حــرف ميزنيم يا نه چون همه چيز ميتواند با اتفاقهايي كه در طول بازي رخ ميدهد تغيير كند.

حالا فكر كن زلاتان را ميبیني. به او چه ميگويي؟

ميگويمتوفوتباليستمحبوبمنهستي. حتما پیراهنــت را هم بــا او تعويض ميكني؟

ايــن را واقعــانميدانم. مــناولبهبازي خودمان فكر ميكنم و اينكه روستوف موفق شود نه پيراهن زلاتان. ميخواهم در اين بازي موفقيت بزرگي كســب كنم. مثلا اگر موقعيت نصيبم شد گلبزنم تابه موفقيت روســتوف كمك كنم. براي تعويض پيراهن وقت زياد است.

فكر ميكني مورينیو بهعنوان سرمربي منچستر يونايتد و زلاتان كه در خط حمله اين تیم حضور دارد، تو را ميشناســند و ميدانند روســتوف مهاجمي به نام سردار آزمون در اختیار دارد؟

مورينيــو و زلاتان بهتــر ميتوانند جواب اين ســوال را بدهند. من از ذهن آنها خبر ندارم . شايد بشناسند، شايد هم نه. در ايران هم خيليها هستند كه مرا نميشناســند، چه برسد به اين دو كه در انگليس حضور دارند.

كمي هم به قبل برگرديم. وقتي هنگام قرعه كشي مرحله يك هشتم نهايي لیگ اروپا نام منچســتر يونايتــد را ديدي چه جملهاي به زبــان آوردي؟ واكنش ات چه بود؟

گفتم آخ جون! اما قريب به اتفاق كارشناسها معتقدند بدترين قرعه ممكن نصیب روستوف شده و اين تیم كار مشكلي برابر منچستر يونايتد خواهد داشت.

كاري بــه حــرف ايــن و آن نــدارم. هر كارشناسي ميتواند نظرش را بگويد. نظر همه هم محترم است اما ما كار خودمان را انجام ميدهيم. فقط تمركــز ميكنيم تا مقابل منچســتر موفق باشيم. براي رسيدن بهاين موفقيت تلاش فراواني انجام ميدهيم و تمام انرژي مان را ميگذاريم. به تيم خودماناعتمــاد دارم و ميدانم بازيكناني در اختيار داريم كه ميتواننــد بزرگترين اتفاقها را براي روستوف و هواداران رقم بزنند.

يكي از ايــن اتفاقهاي بزرگ ميتواند شكست منچستر باشد؟

چرا كه نه. ما بــا همين بازيكنان در مرحله گروهي ليــگ قهرمانان اروپا موفق به شكســت بايرن مونيخ شــديم. حالا يك سوال از شما دارم. بايرن قويتر اســت يا منچســتر يونايتد؟ جواب شــما قطعا بايرن اســت. وقتي ما توانستيم اين تيم قدرتمند را شكســت بدهيم و مقابل اتلتيكو مادريد هم بازي برابري بــه نمايش بگذاريم، چرا نتوانيم منچســتر را هماز پيــش روبرداريم؟ من بااين نظرات كه همهاز شكســت قطعي روستوف صحبت ميكنند، كاملا مخالفم.

با اين شرايط چقدر امید داري منچستر را ببريد و به جمع هشت تیم برتر لیگ اروپا صعود كنید؟

نميتوانم دقيقبگويم كه چقدراميد داريم. اينبســتگيبه خودمان دارد. اگــر حرف مربيان روستوف را مو به مو اجرا كنيم و تاكتيكهاي آنها را بدون اشــتباه انجام بدهيم باور كنيد ميتوانيم منچســتر يونايتد را با تمام ستارههايش شكست بدهيم. اين كاري غير ممكن نيست. ضمن اينكه فكر نميكنم منچستر مقابل ما بازي آساني پيش رو داشته باشد.

ما با همین بازيكنان در مرحله گروهي لیگ قهرمانان اروپا موفق به شكست بايرن مونیخ شديم. وقتي ما توانستیم اين تیم قدرتمند را شكست بدهیم و مقابل اتلتیكو مادريد هم بازي برابري به نمايش بگذاريم، چرا نتوانیم منچستر را هم از پیش رو برداريم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.