از بازگشت كيروش در هفته آينده تا برگزاري اردوي 24 اسفند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزنامهها و ســايتهاي آفريقايي اين روزها انگار دغدغهاي جز انتخاب ســرمربي بــراي تيم ملي فوتبــال آفريقاي جنوبــي ندارند و مــدام اخبار ضدونقيضي را ارائه ميكنند؛ يك سايت به صراحت از عدم بازگشت كيروش به ايران خبر ميدهد و سايتي ديگر از سرمربي پرتغالي ايران به عنوان گزينه اصلــي و يكي از دو نامزد نهايي براي تيم ملي آفريقاي جنوبي خبر ميدهد؛ اين در حالي اســت كه خبري از تغييرات فعلا در تيم ملي نيست و اتوبوس تيم ملي با همان تركيب به سمت روسيه 20۱8 در حال حركت خواهد بود و حتي شــنيده ميشود قرار است مربيان ايراني قبلي تيم ملي نيز در اردوي جديد اين تيم براي كمك به كيروش و تيم ملي حضور پيدا كنند.

اگرچه به خاطر اتفاقات اخير و بيشتر به خاطر برگزاري اردوي پرحاشيه امارات، كيروش همچنان از دست مسوولان ارشد فدراسيون فوتبال دلخور است و حتي تهديداتي نيز در اين بين به وجود آمد اما شنيده ميشود ابرهاي تيره اختلاف در حال كنار رفتن هســتند و ســرمربي تيم ملي با افــكاري جديد و شــايد ذهنيتي پاك هفته آينده به ايران بازخواهد گشت تا كارش را براي آمادهســازي تيم ملي فوتبــال ايران به منظور برگزاري دو ديدار حســاس مقابل قطر و چين آماده كند.

عــدهاي حتي از داخل نيــز معتقدند كار كيروش با تيم ملي تمام شــده اســت اما اين عده هيچ توجهي به فكتها و نشــانهها ندارند چون اگر مرد پرتغالي رفتني بود هيچگاه در اروپا شهر به شهر دنبال وضعيت لژيونرها و برخي دورگهها نبود و از ســوي ديگر بدون توجه به مســائل روز ايران هيچگاه به اصغر فرهادي بابت كســب اسكار تبريك نميگفت و براي تيمهاي ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آســيا نيز آرزوي موفقيت نميكرد و در نهايت هم از مردم ايران بابت پيامهاي تبريك روز تولدش تشكر نميكرد!

با همه اين اوصاف آغاز اردوي تيم ملي فوتبال ايران براي آمادهســازي اين تيم به منظور آغاز دور برگشت مقدماتي جام جهاني همچنان در هالهاي از ابهام است. طبق برنامه قبلي قرار بود اردوي پاياني تيم ملي از 22 اسفند در امارات آغاز شــود اما فعلا برگزاري اردو در تهران قطعي شــده اما زمان شروع آن مشخص نيست. تيم ملي حدود ۱۴ لژيونر دارد و عمده مليپوشان باقي مانده نيز از تيمهاي ايراني حاضر در آسيا هستند و با توجه به برگزاري هفته سوم مسابقات در تاريخ 2۳ و 2۴ اسفند به نظر نميرسد برپايي اردو از تاريخ 22 اسفند با حضور حداقلي مليپوشان منطقي و عقلاني باشد.

بحــث دعوت يا عدم دعوت از پرسپوليســيها اين روزهــا نقل و خبر داغ رســانههاي ورزشــي اســت و جالب اينكه يك رســانه از عدم دعوت پرسپوليسيها خبر ميدهد و از سوي ديگر يك رسانه ديگر تعداد دقيق آنها را هم مشــخص ميكند. برخيها هم از دعوت 8 مليپوش پرسپوليسي خبر ميدهند اما اگر اين تعداد را در كنار لژيونرها قرار دهيم فهرست كيروش پر خواهد شــد و ديگر جايي براي دو گلر ذخيره و بازيكناني مانند حاجيصفي، ابراهيمي، اخباري، شــجاعيان، مظاهري و حتي چند پديده اســتقلالي كه برخي كارشناسان دعوت آنها را قطعي ميدانند نخواهد ماند! طبق شنيدهها پرسپوليسيها در فهرســت بعدي تيم ملي هستند اما نه 8 نفري كه برخي آن را قطعي ميدانند. سرمربي تيم ملي فوتبال ايران اين روزها پروندهاي را براي برخي دورگهها باز كرده است كه از جمله آنها ميتوان به رايان تفضلي اشــاره كرد. با اين حال با توجه به حساســيت كار تيم ملي به نظر ميرسد اين دســته از بازيكنان براي رســيدن به تيم ملي فوتبال ايران بايد منتظر فرصتهاي بعدي باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.