باز هم شايعه حضور كيروش در آفريقاي جنوبي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در شــرايطي كه به نظر ميرســد كارلوس كيروش مشــكلي براي ادامه همكارياش با تيم ملي ندارد، بعضي از رسانههاي آفريقاي جنوبي علاقه زيادي دارند كه سرمربي تيم ملي ايران را روي نيمكت تيم ملي كشورشــان ببينند. به همين دليل بود كه شايعه شد كيروش در صورت موافقت فدراســيون فوتبال ايران، از ســرمربيگري تيم اين كشــور اســتعفا ميدهد تا بــه آفريقاي جنوبي برگردد. اين خبر در شــرايطي منتشــر شد كه صفحه توئيتر فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي، معرفي سرمربي جديد تيــم ملي اين كشــور را بــه هفته بعد موكــول كرده و گفته تاخيــر در اعلام ســرمربي جديد به اين دليل است كه ميخواهيــم او در كنفرانس خبرياش شــركت داشــته باشــد. حالا بايد ديد واقعا كيروش با مســوولان فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي به توافق رسيده يا اينكه به مانند چند ســال گذشــته، كيروش عليرغم مطرح شــدن نامش براي ســرمربيگري در تيمهاي مختلف، به كارش در ايران ادامه خواهد داد.

كيروش از الجزایر هم سردرآورد

يك روزنامه الجزايري مدعي شده است كارلوس كيروش ديگر نميخواهد بــه ايران بازگــردد. الجزايــر نيز مانند آفريقاي جنوبي در حــال حاضر بدون سرمربي اســت. اين كشــور آفريقايي قصد دارد بــه زودي ســرمربي جديد خود را انتخاب كنــد و به همين خاطر فدراســيون فوتبال اين كشور، در صدد انتخاب سرمربي اين تيم موفق آفريقايي اســت كه در جام جهاني برزيل بهترين تيــم قاره ســياه لقب گرفــت. روزنامه الجزايــري درباره ســرمربي جديد اين كشــور مينويسد:«در حالي كه صحبت از حضور كلوديو رانيري ســرمربي تازه بركنار شده لسترســيتي و هكتور كوپر به عنــوان گزينههاي مدنظــر الجزاير شده است، اينبار نام كارلوس كيروش نيز شــنيده ميشــود. كيروش ديگر نميخواهــد به فوتبال ايــران بازگردد و اخيرا تاييد كرده اســت پيشنهاداتي براي سرمربيگري داشته است. او اعلام كرده است به دليل مشكلات زيادي كه در ايران دارد ديگــر نميخواهد به اين كشور بازگردد. علاقه فدراسيون فوتبال الجزاير بــه كارلوس كيروش مســاله جديدي نيســت و اين مربــي پيشتر هم گزينه اصلي هدايت ســبزها بود. در حالي كه پيشبيني ميشد او به عنوان ســرمربي جديد الجزاير انتخاب شــود، فدراسيون فوتبال ايران براي لغو قرارداد با اين مربي خواســتار يك ميليون دلار شده بود كه باعث شد اين انتقال انجام نشود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.