بازگشت شجاعي به تركيب پانيونيوس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپــوش ايراني پانيونيوس در ديدار حســاس تيمــش برابر آاك در هفته بيستوســوم ســوپر ليگ يونان حضور خواهد يافت. به گزارش سايت خبري باشــگاه پانيونيوس، مسعود شجاعي كه بــه دليل دريافــت 8 كارت زرد در طول فصل جاري ســوپر ليگ يونان از همراهي تيمش در دو بازي محروم شده بود در ديدار حساس برابر آاك حضور خواهد داشت.

پانيونيوس در اين بــازي خانگي علاوه بر در اختيار داشتن مسعود شــجاعي دو بازيكن كليدي ديگر خود شــامل ريسوانيس و محمد بــن را نيز بــا توجه به پايــان دوره محروميت مورد اســتفاده قرار ميدهد. پانيونيوس تا پايان هفته بيستودوم سوپر ليگ يونان با ۴۴ امتياز در جايــگاه دوم جدول ردهبنــدي پس از تيم صدرنشــين المپياكوس قرار دارد. ديدار تيمهاي پانيونيوس و آاك دوشنبه آينده در ورزشگاه نيوازميرناي آتن برگزار ميشود.

دوشنبه 23 اسفند 1395

استقلال.................................................................. لكوموتيو تاشكند، ساعت ۱۹ بنيادكار ......................................................................... ذوبآهن، ساعت ۱6:۳0

سهشنبه 24 اسفند 1395

استقلال خوزستان........................................................... لخويا قطر، ساعت ۱7 پرسپوليس........................................................................ الريان قطر، ساعت ۱۹

برنامه بازيهاي تيمملي در مقدماتی جام جهانی 2018

پنجشنبه 3 فروردين 1396 قطر............................................................................................... ايران، ساعت ۱8 سهشنبه 8 فروردين 1396 ايران....................................................................................... چين، ساعت سهشنبه 23 خرداد 1396 ايران...................................................................................... ازبكستان، ساعت ۱۹ پنجشنبه 9 شهريور 1396 كرهجنوبي.................................................................................... ايران، ساعت ۱7 سهشنبه 14 شهريور 1396 ايران............................................................................................ سوريه، ساعت ۱8 ۱7:۳0

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.