زهيوي: الشحانيه سقوط كند، جدا ميشوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رحيم زهيوي، بعد از حضور در الشــحانيه هنوز فرصت خودنمايــي در اين تيم پيدا نكرده اســت. زهيوي دربــاره حضــور در فوتبال قطر اينطــور حرف ميزند : «دو پيشــنهاد داشــتم كه يكياز آنهااز ســوي يك باشــگاه يوناني بود ولي من پيشنهاد الشــحانيه را قبول كردم زيرا توانايي بازي دراروپــا را ندارم. اگر رئال مادريد و منچسترسيتي مرا بخواهند هم به آنجا نميروم. آشــكارا ميگويم نميتوانم دوري پدر و مادرم را تحمل كنم به همين خاطــر آنها اكنون با من در دوحه هستند .» او درباره علت دعوت نشدنش به تيم ملي حرفهايي دارد : «علي رغم درخشــش من، به خاطر وجــود مهاجماني كه دراروپا بازي ميكردند امثال ســردار آزمون و اشكان دژاگه فرصتي براي بــازي در تركيــب اصلي تيمملي ايران پيدا نكردم. اين در حالياست كه هر دو آنها )آزمون و دژاگه( بهتر از من نبودند ولي سرمربي تيمملي )كيروش( بازي آنها را به خاطراينكه در اروپا بودند، بيشتر پيگيري ميكرد ».

زهيوي در خصــوص مصدوميتش اينطور توضيح ميدهد : «زماني كــه در اردوي تيمملي ايــران درامارات بودم، پيشــنهادالشــحانيه را دريافــت كردم. من در آنجــا دو روز پياپي صبح و عصــر تمرين كرده بودم. مســوولان باشــگاه الشــحانيه در آن زمان با من تمــاس گرفتند و خواستند كه سريع به دوحه برســم تا در اولين بازي نيمفصل دوم برايشان بازي كنم. كيروش با خروجم از اردوي تيمملي موافقت كرد. شبانه به ســوي تهران پرواز كردم و بعداز آن عازم قطر شدم. تمام تستهاي پزشكي را به درستي پشت سر گذاشــتم و دراولين بازي حضور پيدا كردم و يك پاس گل براي خلفان ســاختم. بازي داشت خيلي خوب پيش ميرفت كه در دقيقه 20 بازي بدون هيچ دليلي مصدوم شدم و دليل اصلي آن تنها خســتگيبيشاز حدبود .» مهاجم ســابق استقلال خوزســتان از روند كارش در الشحانيه ميگويد : «در بازي باالوكره به تركيب برگشــتم و كامــلا آماده بودم و موفق شــدم دو گل به ثمر برســانم و نزديك بود هتتريك كنم. رازي را به شما ميگويم و آن اين اســت كه من تنها با يك پا )چپ( بازي ميكنم. درادامهاســتيماچ مرا در دقيقه 80 تعويض كرد تا استراحت كنم. در بازي مقابل الخريطيات درد شديدي را احساس كردم ولي به خاطر الشحانيه ادامه دادم و يك پاس گل دادم ولي بعد از آن يك صــداي بلندي از عضله پايم برخاست كه نتوانســتم به بازي ادامه دهم. روز بعــد از اين مصدوميت به كلينيك اســپاير رفتم و قرار شد كه من استراحت كنم ».

او در بــاره ســقوط احتمالي الشــحانيه معتقد اســت : «در قراردادم بنــدي وجود دارد كه در صورت ســقوطالشحانيهبه دسته دوم من ميتوانمازاين تيم جدا شوم چون من يكبازيكن مليپوش هستم. البته آرزوي قلبي من است كه الشحانيه درليگ ستارگان بماند و در فصل آينده هم با تمام وجــودم براي اين تيــم بازي كنم ».

مسعود مقابل آاك آتن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.