آلكمار و جهانبخش در فينال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علیرضــا جهانبخــش با آلكمــار به فینــال جام حذفي هلند صعود كرد. اين مهمترين موفقیت آلكمار در طول اين فصل اســت. فصلي كــه در لیگ هلنــد آنچنان زماني براي آلكمار ســپري نميشود. اين تیم در لیگ 24 بازي انجام داده و 37 امتیاز اندوخته تــا رده پنجم را به خود اختصاص بدهد.

آلكمــار از لیــگ اروپا هم حذف شــده. اين تیم با شكســت 11 بر 2 مقابل لیون از اين مسابقات كنار رفت تا تمام توان خود را به حضوري موفق در جــام حذفي هلند معطوف كند، بخصوص بازي مقابل كامبور. حريفي دسته دومي كه با حذف قدرتهاي برتر لیگ هلنــد ثابت كرده بود حريف دست و پا بستهاي براي آلكمار نخواهد بود.

كامبور در لیگ دو هلند حضور دارد و عنوان ششــم را در اختیــار دارد. اين تیم آمده بود تا بتواند شــگفتي جديدي خلق كند و به فینال جام حذفي برسد. اين اتفاق اما رخ نــداد. چون اين ديدار با پیروزي آلكمار در ضربات پنالتي به پايان رسید.

نیمه نخســت بدون گل تمام شــد. در نیمه دوم نیز توپي از خــط دروازهها عبور نكــرد و بــازي در وقتهاي اضافه دنبال شد. در اين مدت نیز گلي به ثمر نرســید. در ضربات پنالتي آلكمار سه بر دو پیروز شد و به فینال صعود كرد.علیرضا جهانبخش كه در تركیب اصلي حضور داشــت و 12۰ دقیقه بازي كرد ضربه پنالتي اش را از دســت داد. آلكمار در فینال برابر ويتسه قرار خواهد گرفت. تیمي كه رده هفتم لیــگ هلند را در اختیار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.