كريمي: آمادهام مقابل ريجكا بازي كنم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پس از نيــم فصل حضــور در دينامو زاگرب، علي كريمــي ترجيح داد به تيمي برود كه بيشــتر بازي كنــد. همين باعث شــد تا او لكوموتيو را انتخــاب كند. تيمي از شــهر زاگرب كه با انتقالي قرضي موفق شــد هافبك تيم ملي ايران را جذب كند. كريمي از وقتي به تمرينات لكوموتيو اضافه شده توانســته خودي نشان بدهد و با ساير بازيكنان هماهنگ شود.

كريمي هفته قبل و در بازي لكوموتيو مقابل اوسيك براي نخستين بار در فهرست ۱8 نفره تيمش قرار گرفت اما فرصت بازي به دســت نيــاورد. او پس از ايــن بازي در ديداري تداركاتي در تركيب لكوموتيو قرار گرفت و ۹0 دقيقه به ميدان رفت.

لكوموتيو زاگرب در ديداري تداركاتي برابر تيم دســتهدومي لوچكو قرار گرفت و بــا گل دقيقه 6۴ چيكويينهــو به پيروزي رســيد. علي كريمي در اين مورد ميگويد: «من ديرتر از ســاير بازيكنــان به تمرينات اضافه شــدم و به همين دليــل هفته قبل فرصت بازي به دســت نياوردم. سعي كردم در تمرينات با بقيه بازيكنان هماهنگ شوم و نتيجــه اش حضور در اين بازي تداركاتي بود. اميــدوارم اين هفتــه و مقابل ريجكا بتوانم اولين بازي رسميام را براي لكوموتيو انجام بدهم ».

تيم لكوموتيو زاگرب امروز در چارچوب هفته بيستوسوم ليگ برتر كرواسي ميهمان ريجكا است. اين تيم هماكنون با 2۳ امتياز در جايگاه ششم جدول ردهبندي قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.