اختلاف در چين؛ احتمال اخراج ليپي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد عزتاللهــي نخســتين بار به صورت رســمي براي آنژي به ميدان رفت. ايــن هافبك مليپــوش ايرانــي در نقل و انتقالات زمستاني پس از ثبت قرارداد جديد ۵/2 ساله با روستوف روسيه به آنژي ماخاچ كالا پيوست تا بتواند فرصت بيشتري براي حضــور در زمين و قرار گرفتن در شــرايط

به گزارش شــانگهاي ديلي، فدراسيون فوتبــال چيــن و مارچلــو ليپــي درباره موضوعات مختلفي به اختلافنظر خوردهاند. فدراســيون فوتبال چين معتقد است ليپي تاكتيك درستي در تمرينات اجرا نميكند و بهتر است ورود بازيكنان جوان به تيم ملي سرعت كمتري بگيرد. سرمربي ايتاليايي نيز به شدت عليه اين مسائل واكنش نشان داده و نارضايتي خودش را از اين مســائل اعلام كرده است.

فدراســيون فوتبــال چين با انتشــار بيانيــهاي درباره درگيري بــا مارچلو ليپي نوشــت: «اختلافنظرهايي بــا ليپي وجود داشــته و ما نميتوانيم اين مسائل را انكار كنيم ولي تاكيــد ميكنيم چيزي كه بيش از هر چيزي اهميت دارد اتحاد ماست. بايد متحد باشــيم و بدانيم كه دو بازي حساس در انتخابي جــام جهاني در پيش داريم كه بايــد با ســربلندي از اين دو بــازي بيرون بياييم.»

در همين حال ســايت اسپورت شين از احتمال بركنــاري مارچلو ليپي به دليل اختلاف با ســران فوتبال اين كشور نوشت. تيــم ملي چين از پنج بازي نخســت خود در انتخابــي جــام جهاني تنهــا 2 امتياز كســب كرده و اكنون در قعــر جدول قرار گرفته اســت. اگــر چين بخواهد شــانس صعــود به جام جهاني داشــته باشــد بايد از دو بــازي برابر كره و ايــران امتياز كامل بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.