مبلغ 40هزار يورويي همبازي قوچان نژاد براي هر بازي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

منابــع رســانهاي هلند دســتمزد مارتين اودگارد، هافبك قرضي هيرنفين كه از رئال مادريد به اين تيم انتقال يافت را فاش كردند. اودگارد، هافبك ۱8 ساله نــروژي رئال مادريد اســپانيا بزرگترين انتقال زمســتاني فوتبال باشگاهي هلند بــود كه به صــورت قرضــي راهي تيم هيرنفين شد. رســانههاي هلندي امروز اخباري مبني بر كشــف بندهاي تازهاي از قرارداد انتقال قرضي اودگارد ۱8 ساله به تيم هيرنفين را منتشــر كردند. اين هافبك نروژي بــراي هر بازي مبلغ ۴0 هزار يورو از اين باشگاه هلندي دريافت ميكند و تاكنــون در تمامي ديدارهاي نيمفصــل دوم اردي ويــژه بــه ميدان رفته اســت. اودگارد كه پــس از پايان فصل دوباره بــه جمع رئاليها بازخواهد گشــت هزينه 700 هــزار يورويي براي تيم تيم قوچاننــژاد دارد. هيرنفين كه رضا قوچاننــژاد، مليپوش ايراني را در اختيار دارد تا پايان هفته بيستوچهارم اردي ويــژه هلنــد رتبه ششــم جدول ردهبندي را با ۳6 امتياز به خود اختصاص داده اســت. رضا قوچان نــژاد مليپوش كشورمان يكي از بازيكنان موفق هيرنفين در طول ماههاي اخير بوده كه نقش زيادي در موفقيتهاي اين تيم داشــته است به نظر ميرســد با انتقال مارتيــن اودگارد، كار او بــراي ادامه حضور در تركيب اصلي هيرنفين سخت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.