جاي ثابت انصاري فرد در روز صعود المپياكوس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

المپياكوس در حضور ۹0 دقيقهاي مهاجــم ايراني خود موفــق به پيروزي برابر آتروميتوس و صعود به نيمهنهايي جام حذفي يونان شد.

مرحلــه يــك چهــارم نهايي جام حذفي يونان با برگزاري ديدار تيمهاي آتروميتوس و المپياكوس خاتمه يافت و كريم انصاريفرد مثل سه بازي گذشته در ايــن جام در تركيــب المپيا حضور داشت.

المپياكــوس كه در ديــدار رفت با وجود ميزبانــي به تســاوي بدون گل رســيده بود، باز هم مقابل آتروميتوس غافلگيــر شــد و در دقيقه ۴6 توســط آبيولا دااودا دروازهاش را باز شــده ديد اما بــا اين حال توانســت در اين ديدار خــارج از خانه نتيجــه را جبران كند و با گلهاي جاكوئيس آلكسيس رومائو و كونستانتينوس فورتونيس در دقايق 6۳ و 7۱ به برتري 2 بر يك برســد. ياران انصاريفــرد با اين پيــروزي در مرحله نيمهنهايــي بايد مقابــل پاناتينايكوس قــرار بگيرند. كريم انصاري فرد با وجود شــايعات مختلف درباره عــدم رضايت سرمربياش از جذب او، حالا به يار ثابت المپياكوس تبديل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.