سرنوشت رضاييبارانكونقدستاررهدسشتدكميته انضباطي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بعــد از اخــراج رضاييان و عليپور از اردوي پرســپوليس گفته شــد ايــن دو بازيكن تنها ديــدار با الوحده را از دســت خواهنــد داد و بعد از آن بــه تمرينات برميگردند اما اين قضيه شــامل حال شــماره 27 پر ســر و صداي امســال ســرخها نشــد. وقتي پرســپوليس از امارات برگشــت خبر رســيد برانكو هر دو بازيكن را در اختيار باشــگاه گذاشــته اســت و فعلا هــر دو نفر محروم هســتند اما عليپــور از روز پنجشــنبه در تمرين حاضر شــد تا مشــخص شــود موضوع اخراج تنها شــامل حال رضاييان ميشــود. اينجا بود که مشــخص شــد داســتان رضاييان فراتر از اتفاقي است که در دبي رخ داده و ذهنيت منفي برانكو از اين بازيكن و تعدد بي انضباطيهايش در طول فصل منجر به اتخاذ اين تصميم ســخت و چكشــي شــده اســت. نميتواند بيش از ايــن بي نظميهاي او را تحمل كنــد. البته برانكو همه چيز را در اختيار باشــگاه گذاشته اما خوشحال ميشــود اگر ببيند باشگاه تصميمي قاطع درباره شماره 27 بگيرد و كلا او را كنار بگــذارد. برانكو در آخرين مصاحبهاش گفته: «من خودم آن صحنه را نديدم و آقاي كريم باقري ديــد. بعد هم تصميم گرفتيم كه هر دو بازيكن را در اختيار باشگاه قرار دهيم. از آقا كريم هم تشكر ميكنم كه حواسش به تيم و باشگاه هست».

رضاييان: من تو ترکيب اصلي تيم بودم و دليلي نداشت کاري کنم ولي به خدا قسم يك اتفاقي افتاد که اصلا نتونستم خودم رو کنترل کنم که از همه شماها معذرت خواستم

برانكــو در مــورد اينكه اگر باشــگاه تصميم بگيرد شما ميپذيريد گفت: «طبيعتا باشگاه بايد در مورد اين دو تصميم بگيرد. حالا ببينيم باشگاه چه تصميمي ميگيرد». تلاشها براي گرفتن تخفيف قرار اســت امروز خوردبين گزارش درگيري اردوي دبي را در اختيار كميته انضباطي قرار دهد و اعضاي اين كميته درباره رضاييان و البته عليپور تصميمگيري كنند اما شنيده ميشود تلاشهايي براي بخشش رضاييان صورت گرفته است. يكي از مسوولان باشگاه كه شنيده ميشود روابط پنهاني هــم با اين بازيكن دارد حتي در دبي در حالي كه هيچكس از او نظري نخواســته بــود در رختكن پرســپوليس عنوان ميكند كه عليپور مقصر اين ماجرا بوده نه رضاييان! اين مسوول در تلاش است با لابيهايي كه انجــام ميدهد زمينه اخراج او را تغيير داده و حكم به كسر از قرارداد تغيير كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.