ماهيني: فقط به قهرماني پرسپوليس فكر ميكنم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

حســين ماهينــي كاپيتان دوم پرســپوليس درباره اتفاقــات اخير و حواشــي به وجود آمــده در اردوي دبــي گفت:«حواشــي هميشــه در تيمهاي بزرگ خصوصا پرســپوليس بوده و مــا بايد خودمــان را كنترل كنيم و نگذاريم حواشــي از سمت ما باشــد و كار را سخت كنيم. ما امسال ميتوانيــم قهرمان ليگ شــويم و در آســيا حرفهايي براي گفتن داشته باشــيم و اگر بخواهيم در آستانه اين موفقيت بزرگ به حواشــي بپردازيم شرمنده هواداران خواهيم شد و مقصر آن خودمان هستيم.»

ماهيني ادامه ميدهد: «بچههاي تيم بايد بدانند كجــا بازي ميكنند و قدر پيراهني كــه بر تن كردهاند را بدانند.

شايد اكنون كه در اين تيم حضور دارند اين حس را درك نكنند. وقتي از اينجا به هر دليلي رفتند ميفهمند چه چيزي را از دســت دادند. همه ما تلاش ميكنيم به موفقيت برســيم. پرسپوليس باشــگاه بزرگي است و تا الان همينطور بوده و همه بايد بدانند كــه پيراهن چه تيــم بزرگي را برتن كردهاند و اين را هــم بايد بدانند كه هيچ كس بزرگتر از پرسپوليس نيست و نخواهد بود.»

ماهينــي كــه امســال در چهار پســت براي پرســپوليس بازي كرده ميگويد:«من سرباز برانكو ايوانكوويچ و پرسپوليس هســتيم و همه ما بايد اينطور باشيم و خوشبختانه بازيكنان مــا همواره تــلاش داشــتند تا براي موفقيت تيم تلاش كنند.

هر جــا بخواهــد ميتواند از ما اســتفاده كند و هر جــا بگويد بازي ميكنم. من هر هفته پســتم را تغيير ميدهم و اين ميتواند روي عملكردم تاثير بگذارد.

شايد اين مســاله باعث از دست دادن پيراهن تيم ملي برايم شــود اما من اكنون فقط به پرســپوليس فكر ميكنم و هيــچ اتفاقي در اين لحظه برايم بهتر از اين نيست كه آخر فصل جام را بالاي سر ببريم.»

البته ماهيني باز هم تاييد ميكند در دفاع راســت راحتتر است:«من هميشه دوســت دارم سرجاي خودم بــازي كنم اما مدتي اســت برانكو به خاطــر نياز تيم در پســتهاي ديگر هم از من اســتفاده كرده و ســعي و تلاشم را ميكنم با تمركز بالا بهترين عملكرد را داشته باشم اما كارشناسان ميتواننــد بهتر از اين نظر بدهند كه واقعا تغيير پســت پياپي ميتواند چه تاثيــر بزرگي روي عملكــرد بازيكن داشته باشد.

بــا اين حال من و ديگر بازيكنان هميشه خودمان را سرباز پرسپوليس ميدانيــم و موفقيت اين تيم براي ما مهمتــر از هر اتفاق ديگري اســت. با تمركز بالا هر جايي كه ايشان بگويند بازي ميكنم اما صادقانه ميگويم كه از دست دادن تيم ملي برايم ترسناك است و اميدوارم در نهايت اين مساله منجر به موفقيت پرسپوليس شود.»

شــماره 13 كــه مقابــل نفت غايــب خواهد بود دربــاره بازي فردا ميگويد:«نفــت به فينال جام حذفي رسيده و البته شــرايط خوبي دارد و از كادرفنــي و بازيكنــان خوبي بهره ميبرد.

مصدوميت و محروميت بازيكنان ما ميتواند دردسرســاز شود اما روز بازي با اين تيم انــرژي فوقالعادهاي از آنها خواهيد ديد. براي ما هميشــه پيروزي اهميت دارد، نه به شــرايط نــگاه ميكنيــم و نه به نــام حريف. بازيكنان خوبــي روي نيمكت داريم كه هر كدام از آنها ميتوانند ســتاره تيمهاي ديگر باشند و اكنون فرصتي است تا نشان دهند ما براي قهرماني چيزي كم نداريم. ايــن برد ميتواند بــراي مــا تاريخي شــود و اميدوارم بچهها به آن برسند و مسير قهرماني هموارتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.