خوردبين: به رامين گفتم حرفي نزند گوش نداد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

خــط دفاعي بعــد از ضربه ايســتگاهي حريف نشــان ميدهد مجــري نود كلا به مــدل دروازهباني و رفتارهاي بيرانوند در زمين حســاس شــده و به هر نحوي از او انتقــاد ميكند. البتــه بيرانوند هم بيــكار ننشســته و در مصاحبه اخيرش عليه فردوســي پور صحبت كرده است كــه حرفهايش به هيچ وجه قابل تاييد نيست.بيرانوند گفته چون فردوسيپور تا حالا دستكش دستش نكرده نميتواند از او انتقاد كند كه ايــن حرف از يك گلر مليپوش بعيد اســت و اصلا منطقي به نظر نميرسد.

البتــه اين بازيكــن خوش آتيــه بايد ضعفهاي خــود در پوشــشها و پر كردن آفســايد در مواقعي كه تيمش تحت فشــار قرار ميگيرد را برطرف كند كه البته بخشي از اين ضعفها به خاطر تغيير پســت اوست چرا كه محرمي در ملوان بيشتر بهعنوان يك هافبك راست شناخته ميشد

بــه هر حــال او در بازي بــا نفت تنها بازيكن خط دفاعي از تركيب ثابت چند هفته اخير است و كارش سختتر خواهد شد.

كريــم باقري كه ظاهــرا درهفتههاي اخير قيــد مصاحبه كردن با رســانهها را زده و دوســت ندارد درباره اتفاقات اردوي دبي حرفي بزند در اين باره پيامي منتشــر كرد كه به شــرح زير اســت: «ســلام به همه هواداران تيم محبوب پرســپوليس از اتفاقاتي كه در اين چند روز گذشته افتاده و دل شــما عزيــزان را آزرده خاطر كرده

محمود خوردبين كه معتقد اســت تيمش بايد در نيمه اول ســه چهار گل بــه الوحده ميزد دربــاره مهدي طارمي گفت: «درست است گاهي مهدي توپها را به گل تبديل نميكند و ما را ســكته ميدهد امــا ديديد توپهايي را گل كرد كه بازيكن ديگري نميتوانست آنها را گل كند. مــن معتقدم مهدي بهترين مهاجم حال حاضر ايران است».

سرپرســت پرســپوليس دربــاره حواشــي كه در عمان و امارات تيمهاي رقيــب ايجاد كردند گفــت: «ما گزارش و اعتــراض خود را به ناظــر بازي داديم. آنها حتي پرچمهاي ايران و پرســپوليس را از تعدادي تماشــاگر مــا گرفتند و در بحث بليت هم اذيــت مان كردند و دائم ميگفتند بليت نداريم».

خوردبين درباره درگيري پر ســر و صداي رضاييان و عليپور گفت: «نميتوان گفت كدام آنها مقصر بودند چون در واقع هر دو اشــتباه كردند. اينكه چه كســي شروع كرد مهم نيست. ما خيلي از رامين خواستيم بحث را ادامه ندهد و خود من هــر چه گفتم حرفي نزنــد گوش نداد و برانكو هم هــر دو بازيكن را بيرون كرد. اين دو بازيكن بايد بدانند كجا هستند و پرسپوليس چه جايگاهي دارد. متاسفانه انگار آنها هنوز نميدانند كجا هستند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.