كاشاني: مساله رضاييان درون خانوادگي است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

و گفــت كه در صورت نداشــتن بازيكن حاضر است براي تيمش به ميدان برود، گفت: «شما روي فرم نيستيد و ابتدا بايد با مربي بدنسازمان كار كنيد»!

وي در خصــوص تقابل با نفت هم گفت:«نفت تيــم عالي دارد و خودش را با جــذب آندرانيك تيموريان و ســجاد شهباززاده تقويت كرده است. آنها محمد قاضي و ايمان مبعلــي را هم در اختيار دارند و نيازي نيســت بگويم چه تيمي هستند. به فينال جام حذفي هم اتفاقي صعود نكردهانــد، بنابرايــن تيم خوبي هستند ».

جعفر كاشــاني با اشــاره بــه پيروزي پرســپوليس مقابل الوحده امارات در هفته دوم ليگ قهرمانان آســيا گفت: «بازيكنان توانســتند با ارائه يك بازي خوب و منطقي اين مسابقه را با سه امتياز شيرين به پايان برســانند. البته ميشــد كــه در اين بازي گلهاي بيشــتري به ثمر برسد كه اينگونه نشد ».

وي افــزود: «تيمهاي ايرانــي در اين مســابقات با عملكرد خوبشان توانستند نام ايران را در منطقه ســربلند كنند. اميدوارم يك فينال تمام ايراني را شاهد باشيم. زيرا فوتبال ايــران هنگامي قوي ميشــود كه تيمهاي پرسپوليس و اســتقلال قدرتمند باشند خوشــبختانه الان هر دو تيم شرايط خوبي دارنــد و يكي از مهمترين موضوعات كه باعث خوشــبيني ميشود اين است كه هر دو تيم جوان هستند.»

رييس هيات مديره باشگاه پرسپوليس در مــورد مشــكل راميــن رضاييــان بــا پرسپوليس گفت: «اين مساله يك موضوع درون خانوادگي است. اين مشكلات بايد در تيمي مانند پرسپوليس ريشهكن شود چرا كه هر كس به اين تيم بيايد ره صد ساله را يك شــبه طي كرده و بايد به همين ميزان فرهنگش نيز بالا برود.نگاه ميليونها هوادار روي رفتار بازيكنان پرســپوليس است. بايد رفتارهــا در شــأن اين باشــگاه بزرگ كه ميتوان آن را به يك مدرســه تشبيه كرد، باشد و بايد از حضور در اين مدرسه استفاده كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.