باقري: مجبور به اخراج آن دو بازيكن شدم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

حالا كه ســيدجلال ميتواند بازي كند اين ابهام وجود دارد كه شــهاب كرمي جــاي كاميابي نيا بازي ميكند يا ربيعخواه؟ در خصوص پســت دفاع چپ هم ابهام زياد اســت. برانكو ميتواند از ربيعخواه، احمدزاده و آرامطبع در اين پســت استفاده كند. اگر كرمي هافبك دفاعي ثابت باشــد به احتمال زيــاد ربيعخواه در دفاع چپ بازي خواهد كرد اما اگر ربيعخواه به مركز زمين برده شــود شــانس احمدزاده براي بازگشــت به دفاع چپ بيشتر اســت كه در اين صورت سامان نريمانجهان در پست هافبك راست بازي ميكند. شانس آرامطبع هم كمتر از بقيه است چون مدتهاست در شرايط مسابقه نيست. عذر خواهي ميكنم از ايــن اتفاقها براي هر ورزشــكاري رخ ميدهد مهم اين است كه باشــگاه پرسپوليس و كل مجموعه تيم چگونــه آن را مديريت كننــد. به هر حال تنش و بحــث بين ايــن دو بازيكن اتفاق افتاده و طبق دستور ســر مربي تيم آقاي برانكو به كميته انضباطي باشــگاه معرفي شــدهاند. بنــده بايد عرض كنــم در مورد اتفاقــي كه روي داده بــود وقتي صحنه را ديدم براي جلوگيري از تنش و تمام شدن ماجــرا مجبور به اخراج ايــن دو بازيكن از تمرين در آن لحظه شدم اما تصميم گيري نهايــي در مورد اين موضوع بر عهده ســر مربــي تيم و كميته انضباطي اســت. همه ما اشــتباه و جواني ميكنيم و انسان جايز الخطا اســت، اميدوارم كميتــه انضباطي و ســر مربي تيــم به خوبي ايــن قضيه را مديريت كنند. مطمئنا هيچ كســي بزرگتر از نام پرســپوليس نيســت. روزهاي بسيار حساسي را ســپري ميكنيم و نبايد اجازه بدهيــم تمركز تيم به هم بخــورد به اميد جشن قهرماني با شــما هواداران. زنده باد پرسپوليس جاودانه باد پرچم سرخ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.