هميشه موفقيت ديگران را ميخواهم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

هــواداران پرســپوليس در شــبكههاي اجتماعي رادوشــوويچ را در بــرد دراماتيك مقابــل الوحده به خاطــر توپرســاني از روي نيمكت به همتيميهايش، ســهيم ميدانند .رادو ميگويــد: «من حتــي زماني كه روي نيمكــت تيم مينشــينم خــود را در جريان بازي قــرار ميدهم. مدام داد و فريــاد ميكنم و همــراه با صحنههاي مهم بازي هيجانزده ميشــوم. وقتي كه ميبريم با تمام وجودم خوشــحال ميشــوم و در صورت شكســت خيلي ناراحت ميشــوم. با توجــه به آمادگي بالاي تيم هميشــه انتظــار برد دارم و در آن صحنــه نيز كوچكترين ترديدي مبني بر تغيير نتيجه بازي به سودمان نداشتم.»

گلر كــروات پرســپوليس درباره بازي با الوحــده ميگويد: «ما در نيمه اول موقعيتهــاي زيادي را از دســت داديــم و در نيمه دوم بــراي دقايقي تمركزمان را از دســت داديم كه منجر به خوردن دو گل شد. در ادامه باز هم بر بازي تسلط پيدا كرديم، با اين تفاوت كه از فرصتها اســتفاده لازم را برديم. پرســپوليس از هر لحاظ شايسته اين برد بود و خوشــحالم از اينكه به آنچه ميخواستيم رسيديم.»

رادو به تغييــر نتيجه از باخت به برد فكر ميكــرد: «خودباوري در تيم ما وجود دارد و همه باور داشــتيم كه برنده از ميدان خارج ميشــويم. ما در طول بازي از حريفمــان برتر بوديم و فقط براي دقايقــي كوتاه بدون تمركز ظاهر شديم.»

و اما پاسخ به يك سوال سخت؛چرا پرسپوليس در هفتههاي اخير گلهاي بدي ميخورد:«ما در تمام طول فصل در بالاترين سطح بوديم و فقط در چند بازي معدود آنطور كه بايد نبوديم. اين اتفاق ممكن است براي هر تيم بزرگي رخ دهد. فقط ميتوانم اظهار اميدواري كنم كــه در ديدارهاي آينده در همان ســطح ايدهآل بازي كنيم و البته قدر فرصتهاي گلزني را هم بدانيم.»

و حالا شــانس رسيدن به تركيب اصلي: «تنها موفقيت تيم در بازيهاي آينــده براي من اهميــت دارد. آرزوي من اين است كه با پرسپوليس قهرمان ليگ شــوم و در بازيهاي آسيايي نيز راهــي مرحله حذفي شــويم. بهعنوان يك بازيكــن حرفهاي هميشــه خود را در بالاتريــن ســطح آمادگــي نگه مــيدارم و هــر لحظه آمادگــي بازي كردن را دارم. اين را هم اضافه كنم كه هميشه موفقيت ديگران را ميخواهم و مطمئنم اين نوع تفكر باعث خواهد شد هر آرزويي براي ديگران كنم، اين آرزو به خودم برگردد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.