حساسيت عجيب فردوسيپور به بيرانوند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بعد از اينكه فردوسيپور در گزارش شــهرآورد 84 پرتابهاي بلند دســت بيرانوند را زير ســوال بــرد و بي حاصل دانســت در طــول نود دقيقــه ديدار با الوحده هــم از رفتارهــا و واكنشهاي دروازهبــان پرســپوليس انتقــاد كرد. فردوســي پور در طول بــازي دوباره به پرتابهاي بلند و بي حاصل او اشاره كرد و البته خروجها و مشت آخر بازي اش را هم زير سوال برد.

هر چند در بيشــتر مــوارد حق با گزارشــگر بازي بود اما انتقاد از مسائلي مثــل صحبتهاي بيرانوند بــا بازيكنان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.