برانكو خبرنگار سنگين وزن را نخواست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

در مصاحبه روز پنجشنبه خبرنگاران بــا برانكو كه بعد از تمرين برگزار شــد محور بيشتر سوالها درباره تركيب مهم بازي با نفت و تعــدد غايبان بود. برانكو در ايــن مصاحبه از تعــدد مصدومان و محرومان خود ابــراز نگراني كرد و البته درباره اينكه آيا به بازيكنان جواني مثل آقايي و علــوانزاده ميدان خواهد داد يا نه جواب مشخصي نداد: «هنوز مشخص نيست چهكساني بازي ميكنند. وضعيت همه بازيكنان خوب است و تمريناتشان را انجام ميدهند.» برانكو در واكنش به گفته خبرنگاري كه اضافه وزن داشــت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.