محرمي و تنها يك عيب تا ايدهآل شدن

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

صــادق محرمي كــه در ديــدار مقابل الوحده بهعنوان مدافع راست در تركيب اصلي پرســپوليس بازي كرد يكــي از بهترينهاي تيمش بود.در اين بازي و در حالي كه حسين ماهيني در دفاع چپ به ندرت در نيمه زمين حريف حاضر شد و البته در نهايت يك پاس گل زيبا داد اما محرمي بارها مدافعان حريف را به هم ريخت و با فرارهايش مدافع كرهاي الوحده را عاصي كرد.

محرمي كــه در غالب نفوذها و كارهاي تركيبي فاز حمله موفــق بود در حالي يكي از بهترينهاي تيمش لقــب گرفت كه فقط 21 ســال ســن دارد و براي اولين بار حضور در رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا را تجربه ميكنــد. در واقــع محرمي طــي بازيهاي اخير پرســپوليس آنقدر خوب بــوده كه در كنار ماهيني و رضاييــان ميتواند كانديداي حضور در پســت مدافع راست تيم ملي باشد و چنانچه ســه مدافع راست از پرسپوليس به تيم ملي دعوت شوند هم نبايد تعجب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.