مهاجم سابق عزادار شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

ســهراب انتظاري كــه از گلزنان برتر پرســپوليس در تاريخ رقابتهاي ليگ برتر به حســاب ميآيد در سوگ از دست دادن مادر خويش نشسته است. در مراسم ترحيم مادر انتظاري برخــي از همدورهايهاي او مثل حســن خانمحمــدي و رضا جباري حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.