ماجراي بيرانوند و نفت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

به دنبال انتشــار خبر ارسال نامه باشگاه نفــت به كميته انضباطي بــراي دريافت حق رشــد عليرضا بيرانوند، باشگاه نفت اعلام كرد ايــن نامه مربوط به گذشــته و يك ماه و نيم پيش است. نفتيها گفتهاند پرونده به كميته انصباطي رفته و در نوبت رســيدگي قرار دارد پس نفت هرگز به دنبال اين نيست كه جلوي بازي كردن بيرانونــد را بگيرد. بيرانوند دنبال حق و حقــوق خود از نفت بــود و به كميته انضباطــي مراجعــه كرد و باشــگاه نفت هم درخواست حق رشد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.