حمله به صفحه باقري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بعــد از اينكه رضاييان از باقري خواســت حقايق را بگويد و باقري در فضاي مجازي اعلام كرد چيــزي نميگويــد و تصميمگيرنده نهايي ســرمربي و باشــگاه هســتند هواداران افراطي رضاييــان به صفحه باقري هجوم بردهاند. آنها از كريم باقري كــه با اين دو بازيكن برخورد كرده و زمينه ساز اخراج آنها شــده حسابي عصباني هستند و به اين مربي لقب «زيرآب زن» دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.