تمرين باراني بدون كاپيتان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

تمرين ديروز پرســپوليس زير بارش باران از ســاعت 11 صبح در ورزشگاه شهيد كاظمي برگزار شــد. در اين تمرين سيدجلال حسيني، رضاييــان و اميري حضور نداشــتند اما رفيعي و بيرانونــد بدون مشــكل كار كردند. امروز هم اگــر باران ببارد تمرين آخر در زمين ورزشــگاه كاظمي برگزار ميشــود وگرنه سرخها به زمين شماره 2 آزادي ميروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.