جنازجاالي یالصكتبادلااك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

الان كه اين صفحه از روزنامه را ورق ميزنيد، نتايج هفته ســوم از دور ســوم ليگ برتر بسكتبال هم مشخص شده؛ رقابتهايي كه ديشب برگزار شــده اما به خاطر ســاعات اتمام رقابتها، امكان پرداختن به نتايجش در اين صفحه نبوده اســت اما حتي برگزار شدن اين مرحله از رقابتها هم دليلي نيســت براي عبور ســاده از كنار اتفاقي كه دوشــنبه و يك روز قبل از تعطيلي دو روزه روزنامهها در اراك افتاد. جايي كه يك رقابت ســاده بسكتبال به زد و خورد رسيد و تصاويري را مقابل چشم حاضران در ســالن رقم زد كه هنوز هم نميتوان خيلي توجيه قابل قبولي برايش پيدا كرد. چه اتفاقي بايد بيفتد و اهميت يك بازي به چه حدي بايد برســد كه بازيكنان و هواداران و...، گلاويز شــوند و مشت و لگد پرت كنند؟ شــهرداري اراك در حالــي در بازي قبل مقابــل نفت آبادان قرار گرفــت و اين بازي را با نتيجــه 69 بر 61 به پايان رســاند كه اين بازي حواشــي عجيب و غريب زيادي داشت؛ تا جايي كه در فاصله يك روزه، فدراسيون حكم متخلفان را داد؛ اتفاقــي كه تصوير نازيبايي از بســكتبال ايران بجا گذاشــت و فارغ از آنچه در بازيهاي ديشب به ثبت رســيد، ميتوان از چند زاويه به آن نگاه كرد.

-1 اوليــن موضوعــي كــه در ارتبــاط با اتفاقهاي سالن امام خميني)ره( اراك به چشم ميآيد، ســكوت خبري اســت كه در قبال اين اتفاق پيش گرفته شــده است. قطعا اتفاقهايي كه امســال در بســكتبال افتاده، به اندازه آنچه سال قبل وجود داشــت، نيست.اما اين رويه كه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده، موضوع غريبي اســت و غير قابل هضم. جالب اســت كه تا زمان صدور حكم كميتــه انضباطي نيز خبري روي خروجي خبرگزاريهاي اصلي نيامد؛ انگار كه اصلا اتفاقي نيفتاده و كسي در جريان قرار نگرفته است.

آن هم در جريــان اتفاقي به بزرگي اينكه صندليها شكسته شده. هواداران به داخل زمين آمدهانــد و بازيكنان خارجــي و داخلي تيمها با هم درگير شــدهاند. نكته قابل توجه اين اســت كــه بعد از اينكه يك كانــال خبري كه از خارج از كشــور هدايت ميشود، فيلمي از اين بازي را منتشــر ميكند، تازه همه متوجه ميشوند، چه خبر شده اما كسي به ابعاد اين اتفاق نميپردازد. شــايد دليلش نزديكي آن بــازي با ديدار بعدي تيم هاســت كه ديشب برگزار شــده اما در اين ســه روز گذشــته هيچ كدام از طرفين واكنش رسمي نشــان ندادند و شــايد امروز خبرهايي شود. حتي وقتي براي پيگيري زواياي اين اتفاق با رييس فدراســيون، رييس كميته مسابقات و رييس كميته داوران فدراسيون بسكتبال تماس گرفتيم، هــر كدام به شــكلي از توضيح درباره اين موضوع ســر باز زدند و همين رويه است كه ســكوت در قبال اتفــاق اراك را ابهام آميزتر از قبل ميكند.

-2 نكته ديگري كه دربــاره اين ماجرا به چشم ميآيد، حكم خنثي فدراسيون است. انگار همانطور كه رســانهها به اين موضوع بي تفاوت بودهانــد و اهالي تيمها هم ترجيح داده اند، فعلا سر را پايين بياندازند، فدراسيون هم ترجيح داده حكمي را صادر كند كه خيلي زهر نداشته باشد. در اصل رفتار فدراســيون در قبــال اتفاقهاي اراك، رفتار دوگانهاي است كه در روزهاي آينده، بهتر ميتوان آن را تحليل كرد.

اينكــه در كمتر از 48 ســاعت، كميته انضباطي تشكيل جلسه داده و حكم اين بازي را صادر كرده است، نشان از توجه فدراسيون به تخلف صورت گرفته است و احتمالا بزرگي اتفاق صورت گرفته اما ســوالي كه در پي اين رفتار فدراســيون پيش ميآيد، اين است كه اگــر اتفاقهاي اراك تا اين حــد بد بوده كه بوده؛ چــرا چنين حكم خنثايي صادر شــده اســت؟ آيا جريمه نقدي كه اصلا به چشــم بازيكنان نميآيد، ميتواند مانعي باشــد براي جلوگيري از رفتارهاي زشت آينده؟ يا درسي باشــد براي بقيه تا در روزهايي كه رقابتهاي بسكتبال حساستر ميشود، چنين رفتارهايي از خود نشــان ندهند؟ فدراسيون بسكتبال بر خلاف فدراســيونهاي ديگر مثل واليبال كه براي صــدور يك حكم براي يك تخلف، مدام دســت دست ميكنند، بي معطلي حكمش را بــراي اين بازي صادر كرده اســت كه از اين زاويــه بايد رويه فدراســيون را بــه فال نيك گرفت اما در قبال حكم فدراسيون ابهامهايي وجود دارد كــه در روزهاي آينــده ميتوان بيشتر دربارهاش حرف زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.