شطرنج قهرماني زنان جهان فرصتي براي داوران ايراني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايرنا - سرپرست دبيري فدراسيون شطرنج ايران، گفت : « يكي از امتيازهاي مهم و بــزرگ ميزباني كشــورمان در رقابتهاي شطرنج قهرماني زنان جهان فراهم شــدن فرصت براي قضاوت 3۰ داور ايراني اين رشــته ورزشي بود كه تاكنون سابقه نداشته است».

شهره بيات درباره عملكرد داوران چهلميــن دوره رقابتهاي شــطرنج قهرماني زنان جهــان در تهران گفت: «يكي از امتيازهاي بزرگ ميزباني اين رقابتها براي ما اســتفاده از 3۰ داور ايراني در طول برگزاري مسابقات بود».

او كه خــود از داوران بينالمللي اســت، ادامــه داد: «از بيــن 3۰ داور منتخب فدراسيون شــطرنج، 28 داور بينالمللي و 2 داور در سطح ملي براي نخســتين بار در اين رقابتها قضاوت كردند.

از بين اين تعداد هــم چهار داور در بخش ضد تقلب حضور داشتند كه البتــه در طول 2۰ روز از برگزاري اين رقابتها تاكنون تقلبي از سوي شطرنج بازان بــه هيات ژوري گزارش نشــده است.»

سرپرســت دبيــري فدراســيون شــطرنج ادامه داد: «عــلاوه بر حضور 3۰ داور از ايــران، پنج داور به انتخاب فدراســيون جهاني شــطرنج از جمله يــك ســرداور اســتراليايي و چهــار

خطكشي سالن مزاحم تمرين دختران واليباليست شد تمرينتيــمواليبال تلاشهستندتاسالنرا دختراننوجوانايراندر برايرقابتهايآســيايي مســابقاتقهرمانيآسيا آمــادهكنندبــههمين درحاليپيگيريشدكه دليلدرزمــانبرگزاري آمادهسازيسالندقايقي تمرينمليپوشانايران، باعثتوقفســالنشد. گروهــيدرحــالخط تيممليواليبالنوجوانان كشــيكنارزمينبودند دخترايراندومينمرحله كههميــنموضوعباعث ازتمرينــاتتوپــيخود شددقايقيتمريناتتيم راديروزدرســالناصلي مليمتوقفشــود.ضمن مســابقاتقهرمانيآسيا اينكهاســكوربردســالن برگزار كرد كه اين تمرين، نكتههايي داشــت. برگزاري مســابقات هم ديروز روشــن شد. در شــاگردان مايدا چيچيچ كه براي شــركت در پايان تمرينات تيم ملي، بازيكنان كره جنوبي يازدهمين دوره مســابقات قهرماني نوجوانان هم وارد سالن شدند تا نخستين تمرين خود را آســيا راهي چين شــدهاند صبح ديــروز در برگزار كنند. مسابقات نوجوانان دختر آسيا از حالي تمرين يك ســاعت و نيمهاي را پشــت 15 اسفند در چانگ كينگ چين آغاز ميشود ســر گذاشــتند كه در زمان تمرين تيم ملي، كه تيم ايــران در همين روز و در نخســتين گروهي از دانش آموزان مدرسه چانگ كينگ ديــدار مقابل چين به ميــدان ميرود. در اين در ســالن حضور داشــتند و نظارهگر تمرين دوره از مسابقات 12 تيم حضور دارند كه تيم دختران ايــران بودند. از نــكات جالب توجه ملي ايران در مرحله مقدماتي با چين و هنگ اينكه مسوولان برگزار كننده مسابقه هنوز در كنگ همگروه است. داور بينالمللــي از كشــورهاي چين، گرجستان، يونان و ايران براي قضاوت در اين رويداد جهاني معرفي شدند كه خود وي جزو يكــي از داوران منتخب فيده در اين مسابقات بوده است».

بيات كه طي پنج ســال اخير در حيطــه داوري شــطرنج رقابتهــاي متعددي را قضاوت كرده اســت، گفت: «اگر كشــور ديگري ميزباني اين دوره از رقابتها را برعهده ميگرفت، حضور داوران ايراني به يك نفر محدود ميشد اما اين ميزباني باعث شــد تا 3۰ داور در ايــن 21 روز و در مراحــل مختلف رقابتهــا را قضاوت كنند و اين تجربه خوبي براي شطرنج ايران بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.