صعود تيم ملي واليبال ساحلي به رقابتهاي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم الــف زير 21 ســال واليبال ســاحلي ايران در ديــدار مرحله يك چهارم نهايي قهرماني آســيا موفق به شكست استراليا شــد تا ضمن صعود به چهار جمع تيــم برتر اين رقابتها، ســهميه رقابتهاي جهانــي را نيز به دست آورد.

تيم ملي الف ايران )جواد فيروزپور و عليرضــا آقاجاني( كه صبح ديروز با شكست عمان به جمع هشت تيم برتر اين رقابتها صعود كرد، در مرحله يك چهارم نهايي بــا امتيازهاي 21 بر 1۷ و 22 بر 2۰ تيم قدرتمند اســتراليا را شكســت داد و به جمع چهار تيم برتر اين رقابتها صعود كرد.

تيم ملي الف ايران با اين پيروزي و صعود به مرحلــه نيمهنهايي و قرار گرفتن در جمع چهار تيم برتر آســيا، ســهميه بازيهاي جهانــي را نيز به دست آورد.

در ديگر مســابقه اين مرحله نيز تايلند موفق به شكســت چين شد و به مرحلــه نيمهنهايي صعود كرد. تيم ملي ب زير 21 ســال واليبال ساحلي ايران در دور مقدماتي اين رقابتها با پذيرش دو شكســت از دور مسابقات حذف شد.

آرش رامسري به عنوان سرمربي و كامــران ذوقي به عنوان سرپرســت تيمهــاي ايــران را در ايــن رقابتها همراهي ميكنند.

رقابتهاي قهرماني زير 21 ســال واليبال ســاحلي آســيا حكم انتخابي جهــان را دارد و پنــج تيم ســهميه رقابتهــاي قهرماني جهان را كســب ميكنند كه يك ســهميه به كشــور ميزبان )تايلند( و چهار ســهميه ديگر به تيمهاي اول تا چهارم اين رقابتها تعلق ميگيرد.

رقابتهــاي واليبــال ســاحلي قهرمانــي مــردان نيز بــراي تعيين تيمهاي صعود كننــده به رقابتهاي جهاني از صبح روز پنجشــنبه در شهر «روي ات» كشــور تايلند آغاز شــده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.