سرمايه ذوب را برد و به قهرماني نزديك شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفته يازدهــم ليگ برتر واليبال بانــوان تنها با دو بازي برگزار شــد. در مهمترين بــازي اين هفته دو تيم ذوبآهن و بانك ســرمايه به مصاف هم رفتند.

ذوبيها كه براي بازگشت به صدر جدول به تهران آمده بودند در پايان سه ست از ســرمايه شكست خورند تا بانكيها براي رســيدن به سكوي قهرماني نزديكتر شــوند. ســرمايه دراين بازي حساس و هيجان انگيز با نتيجه سه بر صفر نماينده اصفهان را در تهران ذوب كرد.

سرمايه در بازي دور رفت نتيجه را به ذوبيها واگذار كرده بود و به اين ترتيب بازي باخته دور قبل را جبران كرد. حالا تيم سرمايه براي رسيدن به قهرماني اميد بالايي دارد.

البته ذوبيها هنوز بر روي كاغذ شانس براي كســب عنوان قهرماني دارنــد، در صــورت پيروزي ســه بر صفر ذوبآهــن در دو ديدار آينده و شكست سه بر صفر بانك سرمايه در دو مســابقه پيش رو معدل پوئنهاي دو تيــم تكليف قهرمانــي را تعيين ميكند.

در ديگر بازي اين هفته نيز تيم ســايپا تهران برابر شــهرداري تبريز حاضر شد.

تيم تبريز به دليل مســائل مالي روزهاي سختي را ميگذراند و حتي بازيكنانش تــا مرز جدايي از اين تيم رفته بودند. تبريزيها با نتيجه ســه بر يــك برابر نارنجي پوشــان تهران شكست را پذيرفتند.

درايــن ديــدار تيــم ســايپا با امتيازهــاي ‪25 ،12- )25‬- 14 و 1۷-25(بــه پيروزي رســيدند. تيم شــهرداري تبريز نيز ســت دوم را با نتيجه 25-2۰ به پيروزي رسيد. تيم سايپا پس از بازگشــت از تبريز بايد خود را براي بازي روز دوشــنبه برابر تيم دانشگاه آزاد اماده كند.

اين در حالي اســت كه دانشگاه آزاد بــا توجه به اســتراحت كافي با انــرژي بالاتــري برابر ســايپا حاضر ميشــود. تيم دانشــگاه آزاد نيز قرار بود اين هفته برابر تيم پارس شــيراز بازي كند.

باتوجــه به اينكه شــيرازيها از بــازي با اين تيم انصــراف دادند تيم دانشگاه آزاد برنده فني اين ديدار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.