موسوي: هندبال وضعيت نااميدكنندهاي دارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فردا انتخابات هندبال برگزار ميشــود و اين اميد وجــود دارد كه با برگزاري اين مجمع انتخاباتي، قدري آرامش به هندبال برگردد. همين موضوع باعث شده تا اهالي هندبــال از مليپوشــان گرفته تــا مربيان و كســاني كــه كار اجرايي دارنــد، منتظر نتيجه اين انتخابات باشــند؛ اگرچه بيشتر مليپوشــان به صراحت حمايتشــان را از يك گزينه اعلام كردهاند؛ عليرضا رحيمي؛ مردي كه ســالها تجربه حضــور در راس فدراسيون هندبال را دارد.

عليرضا موسوي يكي از بازيكنان هندبال اســت كه در خصوص انتخابات فدراســيون هندبال ميگويد: «از نظر من بهترين گزينه براي حضور در راس هندبــال ايران عليرضا رحيمي است چرا كه فكر ميكنم با تجربهاي كه دارد، ميتواند هندبال را از شــرايط فعلي دور كند. شــرايطي كه امــروز هندبال ايران دارد، بسيار نااميدكننده است.»

او در لابهلاي صحبتهايش به فضاي نامناسبي كه اين روزها در هندبال به وجود آمده، اشاره دارد: «متاسفانه فضاي هندبال برخلاف برخي كه داعيــهدار هندبال پاك هستند بســيار مسموم شده است. برخيها به خودشان اجازه دادهاند به هندباليستها، اهالي هندبال و خبرنــگاران توهين كنند. آيا اين رفتار آنهــا در جهت ايجاد هندبال پاك اســت؟ ســرك كشــيدن در زندگي شخصي ديگران و انتشار اكاذيب در كانالي كه ماهيت آن براي همه روشــن شده است هيچ رنگــي از پاكي ندارد و يك كار كثيف و بچگانه اســت. اينها افرادي هستند كه در هندبال دستشــان به جايي بند نيســت و ميخواهند با اين كارها وجهه ســايرين را نيز خراب كنند. من به شــخصه و بهعنوان فردي از خانواده هندبال از كســاني كه به آنها توهين شــده بخصوص اهالي رســانه عذرخواهي ميكنم. اميدوارم اين رفتار غير اخلاقي را به حساب كل هندبال ننويسند.»

اين مليپوش هندبــال ادامه ميدهد: «مطمئــن باشــيد دســت اين افــراد به زودي بــراي همه رو خواهد شــد و من از رييس بعدي فدراســيون ميخواهم پس از شناســايي اين افراد به آنها اجازه حضور در هيچ محفل و سالني از هندبال را ندهد.»

او در بخش ديگــري از صحبتهايش جــذب حامــي مالــي را اولويــت رييس فدراســيون هندبال ميداند: «ليگ هندبال را در اين دو سال ديديد و متوجه شديد كه سطح مناسبي نداشت. بعضي از بازيكنان دو ســال و برخي چند سال است كه مطالبات خود را از باشــگاهها دريافت نكردهاند. هيچ زماني ليــگ برتر را با اين شــرايط نديده بوديم. رييــس جديد فدراســيون بايد به دنبــال حامي مالي و پخش تلويزيوني براي هندبال باشد تا اين رشته هم مانند واليبال و بسكتبال سربلند باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.