داورزني: اميدوارم از قهرمانان عادلانه تقدير شود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمدرضا داورزني گفت ميزان پاداش دريافتي المپيكيها و پارالمپيكيها طبق اعلام قبلي صورت ميگيــرد. محمدرضا داورزني، معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي گفت: «با حضور رييس جمهوري و وزير ورزش و جوانــان، آيين تجليل از قهرمانان بازيهاى المپيك و پارالمپيك و قهرمانان سال 94 ورزش ايران صبح شنبه در ســالن اجلاس سران برگزار ميشود». او درباره پاداشهاي قهرمانان ســال 94 اينطور توضيح داد: «براساس نظامنامهاي كــه از قبل تهيه و تنظيم شــده اســت پرداختها صورت ميگيرد».

داورزني با اشــاره بــه تجديدنظر در اين نظام نامه جهــت پرداخت پاداش به مدال آوران در سالهاي آينده گفت: «در سال 96 براي برطرف كردن برخي نواقص موجود در آيين نامه تجليل از قهرمانان و مدال آوران تــلاش ميكنيم و اميدورايم بتوانيم از تلاش ايــن قهرمانان به صورت عادلانــه قدردانى كنيم.» در مراســم روز شنبه، حســن روحاني رييس جمهوري، مسعود ســلطانيفر وزير ورزش و جوانان، برخــي وزراي هيات دولــت و جمعي از اهالي ورزش كنــار قهرمانان ايران حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.