كيهاني: صحبتي با معترضها نداشتم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مجيد كيهانــي تاكيد دارد كه بدون اينكه صحبتي با معترضان داشــته باشــد، برنامــه تمريني آنها از ســر گرفته شــده اســت. رييس فدراســيون دووميدانــي ميگويد: «ما هيچ مشــكلي نداشتيم و كار خاصي انجام نداديــم، همــان برنامههاي قبلي انجام شد، برنامهريزي هدفمندي شده بود و اكنون هم كه بــرادران صميمي با مربــي خارجي تمرين ميكننــد و بقيه ورزشــكاران هم در حــال انجام تمرينات خود هستند.»

او دربــاره جــذب مربــي خارجــي بــراي دهگانهايهاي ايران نيز ميگويــد: «مربي خارجي مربي ماده دهگانه اســت كه قرار اســت چند نفر از بانوان دووميداني كار را زير نظر داشــته باشد. البته اين موضوع بايد از طرف شــوراي برون مرزي تاييد شود اما طبق برنامهاي كه در نظر گرفتيم، اين مربي قرار اســت با نوجوانان و جوانــان تمرين كند و اگر هدايــت ســپيده توكلي را هم به عهــده بگيرد ما هيچ مشــكلي نداريــم بنابراين مربي خارجي مختص سپيده توكلي نيست.»

او در مــورد گلايههاي روســاي هياتها به داورزني مبني بر مشكلات پيستهاي دووميداني اينطــور توضيح ميدهــد: «داورزنــي نــگاه مثبتي بــه دووميداني دارد و همچنيــن تجربه كار در هياتها را هم داراســت. مشــكل اين است كه زيرســاختهاي دو و ميداني دراختيار اين ورزش نيست و درجلسه هم مطرح شد بنابرايــن ما پيگيري ميكنيم و اميدوارم هر آنچه به پيشرفت دو و ميداني كمك ميكند اتفاق بيفتد.»

او در خصوص اينكه گفته ميشــود اعلام كرده اول بايد مربي پرورش ميداديم بعد اســتعداديابي ميكرديــم، ادامــه ميدهــد: «پــرورش مربي بر اســتعداديابي اولويت دارد اما نميتوان استعداديابي را به تاخير انداخت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.