فكمقكميتهط جطيريايممتخهل دييك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كميته انضباطي فدراسيون بسكتبال بعد از گزارش ناظر و بازديــد فيلم بازي تيمهاي نفت آبادان و شهرداري اراك و در پي حواشي به وجــود آمده در حين اين ديدار، تشــكيل جلسه داد و در پايان احكام زير را صادر كرد:

بر اســاس تصميــم كميتــه انضباطي جريمههايي كه براي شهرداري اراك در نظر گرفته شده، به شرح زير است.

بازيكن تيم شهرداري اراك كوانتين هاســلي به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/5۰ ريال جريمه نقدي محكوم شد.

بازيكن تيم شــهرداري اراك حامد ســهرابنژاد به پرداخت 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال جريمه نقدي محكوم شد.

مجيد زارعي، آناليزور تيم شهرداري اراك بــه پرداخــت ۰۰۰/۰۰۰/3۰ ريال جريمه نقدي محكوم شد.

فدراسيون بســكتبال به تيم شهرداري اراك به خاطر عدم كنترل تماشــاچيان خود و ورود برخــي از آنها به داخل زمين و پرتاب

فنانق باز

اشــيا و كوتاهــي در وظايــف ميزباني براي آخرين بــار تاكيد كرد كــه در صورت تكرار تخلف تماشــاچيان، جريمه نقدي و ســلب ميزبانــي را براي اين باشــگاه در نظر خواهد گرفت.

براي تيم نفت آبــادان و متخلفانش نيز اين احكام صادر شده است:

داورپناه بازيكن اين تيم به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/5۰ ريال جريمه نقدي محكوم شد.

محمد حسنزاده، محمدرضا اكبري و اميرحســين تاتاري بازيكنان اين تيم هريــك بــه مبلــغ ۰۰۰/۰۰۰/3۰ ريال جريمه نقدي محكوم شدند.

كيانوش شيرواني، بدنساز اين تيم به پرداخت ۰۰۰/۰۰/5۰ ريال جريمه نقدي محكوم شد.

مجتبي جوانمردي مسوول تداركات اين تيم به پرداخــت ۰۰۰/۰۰۰/2۰ ريال جريمه نقدي محكوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.