شهنازي: براي بازيهاي كشورهاي اسلامي پول ميخواهيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وضعيــت كاروان ايــران در بازيهاي كشــورهاي اسلامي مشخص شــده و حالا دغدغه مســوولان كميته ملي المپيك اين است كه براي سر و سامان دادن به كارواني كه قرار اســت راهي اين رويداد شــود، پول جور كنند.

شاهرخ شهنازي، دبير كل كميته ملي المپيك دربــاره وضعيت كاروان ايران و نياز اين كميته به تامين اعتبار ميگويد: «براي بازيهاي كشورهاي اسلامي قطعا به بودجه نياز داريم. همچنين وضعيت بودجه واريزي در ســال 95 نيز از ســوي كميته در حال پيگيري است تا بتوانيم به صورت كامل اين رقم را دريافت كنيم.»شــاهرخ شهنازي در اين گفت و گو از نهايي شدن تركيب كاروان اعزامي به بازيهاي كشــورهاي اســلامي خبر ميدهد؛ در حاليكه به نظر ميرســد تصميم گيري انجام شده اما هفته آينده اين موضوع رسانهاي ميشود. او درباره پرداخت جوايز ورزشــكاران مدالآور و استخدام آنها در كميتــه ملي المپيك نيز توضيح كوتاهي ميدهد: «جوايزي كــه قرار بود كفش ملي پرداخت كند را در حال پيگيري هســتيم. براي اســتخدام هم بايد بگويم اين موضوع تحت آيين نامهاي در دولت در حال بررسي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.